MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
800px-Radotínský_most,_zastavená_doprava

Státní fond dopravní infrastruktury: Pravidla pro poskytování příspěvků na...

email

Zářijové elektronické Dotační noviny

shutterstock_148264052.jpg

Říjen 1, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 8797 Veřejný sektor

Operační program Životní prostředí 2014-2020

Operační program Životní prostředí (dále OPŽP), reaguje na aktuální environmentální výzvy, spojené zejména se zvyšujícím se rizikem dopadů změny klimatu. Na základě analýz dosavadního vývoje, současného stavu a trendů byly stanoveny následující prioritní osy:

  • Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
  • Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
  • Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
  • Prioritní osa 4: Ochrana péče o přírodu a krajinu
  • Prioritní osa 5: Energetické úspory

Oproti minulému období dochází ke snížení prioritních os ze 7 na 5. V novém období nenajdeme podporu environmentálního vzdělávání, poradenství a osvěty.

Informace o jednotlivých prioritních osách spolu s příklady podpořitelných projektů jsou popsány na následujících řádcích.

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní – cílem prioritní osy je zajistit dostatečnou kvalitu vody a eliminovat rizika povodní. Podporovány jsou zejména projekty usilující o zajištění a podpoření protipovodňové ochrany a snižování množství znečištění v povrchových a podzemních vodách.

Podpora bude směřovat na výstavbu a modernizaci čistíren odpadních vod, výstavbu kanalizace, výstavbu a modernizaci úpraven vody a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody. Dále bude podporováno odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod a opatření proti povodním: zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků, obnova výstavba a rekonstrukce vodních děl sloužících k povodňové ochraně.

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech – tato osa je zaměřena na zvýšení kvality ovzduší v lidských sídlech pomocí sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a snížení celkové expozice ekosystémů, obyvatelstva a vegetace vysokým koncentracím znečišťujících látek.

Podpora bude směřovat na výměnu kotle na pevná paliva za ekologičtější zdroj, pořízení dodatečných technologií (tkaninové filtry, odlučovače, technologie ke snižování emisí z produkce), čistící vozy (kropicí vozy), změny technologických postupů za účelem snížení emisí. Dále také na výstavbu a obnovu systémů sledování kvality ovzduší (monitorovací sítě, laboratoře, technika pro primární zpracování dat, jejich archivaci a prezentaci).

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika – cílem této osy je předcházení vzniku odpadů a zlepšení celkové úrovně jejich využití (úroveň recyklace). Další prioritou je odstranění nepovolených skládek a rekultivace starých skládek spolu s odstraněním ekologických zátěží.

Podpora bude směřovat na modernizaci výrobních technologií (jejichž výstupem bude výrobek neobsahující nebezpečné látky), budování center pro předcházení vzniku odpadů, zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů, budování obecních/komunitních kompostáren, budování systémů odděleného sběru bioodpadů, odstranění nepovolených tzv. černých skládek a rekultivace starých skládek, průzkumy kontaminovaných lokalit, rekonstrukce zařízení výrob s nebezpečnými chemickými látkami, rekonstrukce chladícího zařízení a další.

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu – si klade za cíl posílit biodiverzitu a přirozenou funkci krajiny spolu se zlepšením kvality prostředí v sídlech.

Podpora bude směřovat na zajištění ochrany a zlepšení stavu populací vzácných a ohrožených druhů a zlepšení kvality příp. rozlohy jejich biotopů, zlepšování předávání informací o ochraně přírody a biodiverzity a rozvoj spolupráce s veřejností a dále také revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

Prioritní osa 5: Energetické úspory – tato prioritní osa se zaměřuje na snížení konečné spotřeby energie a snížení spotřeby neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

Podpora bude směřovat na energetické úspory budov = zateplení obvodového pláště, výměnu otvorových výplní, realizaci systémů využívajících odpadní teplo a další aktivity.

Operační program Životní prostředí podpoří mnoho dalších aktivit prostřednictvím prioritních os. Další výčet podporovaných činností se dozvíte zde.

Redakce Dotačních novin Alžběta Klimešová, @: alzbeta.klimesova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 538 705 775

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>