MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
filmovaklapka.jpg

Dílčí program MEDIA – podpora propagace

shutterstock_154681289.jpg

Podpora výzkumných projektů v rámci Horizontu 2020

shutterstock_141394831.jpg

Listopad 13, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 5354 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Dotační tituly v Pardubickém kraji

V Pardubickém kraji existuje v současné době široké spektrum dotačních příležitostí pro různé typy žadatelů. V tomto článku si jsme si pro Vás připravili přehledný souhrn všech současně otevřených dotačních titulů na území Pardubického kraje, včetně Města Pardubice. Mezi témata projektů, na které lze žádat o grant, patří volnočasové aktivity, životní prostředí, začínající včelaři, zahraniční vztahy, péče o sbírky muzeí a galerií, kulturní památky, sociální prevence, prevence kriminality a rozvojové projekty v problémových mikroregionech. Podrobnější informace o výzvách k jednotlivým programům, včetně informací o termínu ukončení podávání žádostí a finančních podmínkách, naleznete v odkazech umístěných v nadpisech jednotlivých programů.

Grantové programy Pardubického kraje v oblasti sportu a volnočasových aktivit 2015.

Dotace na sportovní akce, výstavby, rekonstrukci a opravy sportovních zařízení, podporu pravidelné činnosti sportovních organizací, handicapovaných sportovců, podporu sportu pro všechny a podporu sportovní reprezentace mohou získat spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, fyzické osoby, obec nebo svazek obcí či jiné právnické osoby.

Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2015.

Dotace na neinvestiční projekty zaměřené na základní složky životního prostředí pro neziskové organizace a nestátní neziskové organizace. Podporovány jsou aktivity jako péče o vodní toky a vodní plochy, péče o prvky územního systému ekologické stability, péče o prvky podílející se na utváření místního krajinného rázu a péče o cenné botanické či zoologické lokality. Dále lze podpořit také likvidaci invazních a expanzivních druhů rostlin a živočichů a odstraňování migračních překážek pro živočichy.

Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2015.

Dotace na pořízení 3 včelstev prostých včelího moru, 3 nových nástavkových úlů a včelařských potřeb pro začínající včelaře.

Podpora rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje pro rok 2015 s důrazem na partnerské regiony.

Dotace na širší zapojení občanů a subjektů v Pardubickém kraji do uskutečňování konkrétních projektů a akcí neinvestičního charakteru, prioritně v oblasti spolupráce s partnerskými regiony.

Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Pardubickém kraji.

Dotace na zlepšení vybavení depozitářů a expozic muzeí a galerií, zlepšení péče o sbírkový fond a na činnost subjektů, prezentujících historické a kulturní dědictví. Žadateli o grant mohou být příspěvkové organizace a fyzické a právnické osoby.

Podpora stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji.

Dotace na stavební obnovu kulturních památek, restaurování kulturních památek a jejich součástí a zachování a obnovu drobných objektů památkového charakteru pro žadatele, kterými jsou vlastníci kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky a vlastník objektu či pozemku, na němž se tento objekt nachází, popřípadě jiné osoby na základě plné moci udělené vlastníky těchto objektů či pozemků.

Program podpory služeb sociální prevence pro rok 2015 ve městě Pardubice.

Služby sociální prevence – služby, které napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. O dotaci z tohoto programu se mohou ucházet poskytovatelé sociálních služeb, mimo organizace zřizované obcemi, kraji nebo státem.

Program prevence kriminality na rok 2015 ve městě Pardubice.

Poskytovatelé sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, mimo organizace zřizované obcemi, kraji nebo státem a poskytovatelé služeb, zaměřených na bezpečnost a prevenci kriminality působící na území města Pardubice (se sídlem v Pardubicích i mimo něj), a poskytující své služby pro občany města Pardubice mohou získat dotaci na snižování majetkové a násilné kriminality, snižování rizik a výskytu protiprávní činnosti, eliminace sociálně patologických jevů, posílení pocitu bezpečí občanů a řešení aktuálních témat primární prevence.

Podpora realizace rozvojových projektů obcí v problémových mikroregionech Pardubického kraje.

Obce a svazky obcí, právnické osoby v nichž mají obce výrazně majoritní vlastnický podíl (majetková účast obcí minimálně 2/3) a podnikatelské subjekty (fyzické nebo právnické osoby) mohou získat dotaci na projekty jako je rekonstrukce a modernizace stávajících objektů a jejich následné využití pro podnikatelské účely, výstavba objektů a jejich následné využití pro podnikatelské účely, výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury s převažujícími užitky pro sektor podnikání a následné využití  zainvestovaných ploch pro podnikatelské účely anebo zřízení prostor pro drobné živnostenské podnikání a další služby obyvatelům.

Program Tvář Pardubického kraje.

Dotace na udržení kontinuity a zachování nejvýznamnějších kulturních tradic regionu. Ty nejdůležitější akce, které se konají na území regionu. Jde o nejvýznamnější události, hudební přehlídky, mezinárodní festivaly, soutěže, pietní akce, či překážkové dostihy, mistrovství i sportovní závody. Oprávněnými žadateli o příspěvek jsou fyzické a právnické osoby.

Chcete se dozvědět více, nebo se zeptat na dotační možnosti pro soukromý sektor? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Tomáš Jakubec, @ tomas.jakubec@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 453

Tags: , , , , , , , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>