MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
kindergarten-504672_1280 (1)

Boom mateřských školek právě začíná!

uvodni-screen

Dotační Manager: nové funkce pro ještě výkonnější aplikaci

800px-Fishing_Lake_Ohrid

Červen 2, 2015 Komentáře (0) Zobrazení : 5928 Rozvoj venkova, Rybářství, Soukromý sektor, Veřejný sektor

Novinky z Programu rozvoje venkova a OP Rybářství

Evropská komise na konci května schválila Program rozvoje venkova (PRV) pro období 2014-2020. Na podporu zemědělství je vyčleněna částka 84 mld. korun. Finanční prostředky budou směřovat do opatření vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, podporujících inovace v potravinářských a zemědělských podnicích a v neposlední řadě také na vytvoření nových pracovních míst, podporu začínajících zemědělců a agroturistiky. První výzvy by měly být vyhlášeny v září 2015.

OP Rybářství

Na období 2014-2020 byly pro operační program Rybářství ČR stanoveny určité priority. Především je nutno zvýšit konkurenceschopnost tradiční akvakultury včetně investic do zachování udržitelné produkce tržních ryb. Dále je třeba investovat do recirkulačních zařízení a tím zvýšit produkci. Je také nezbytné zvýšit podíl zpracovaných ryb, propagovat akvakulturu a podpořit konzumaci ryb. Nutností se jeví podpora transferu vědeckých poznatků do podniků akvakultury (produktové a procesní inovace). Dále je třeba podporovat formy hospodaření přispívající k zachování či zlepšení stavu životního prostředí a biologické rozmanitosti.

V roce 2015 jsou pro  OP Rybářství plánovány výzvy v rámci těchto podporovaných aktivit:

Specifický cíl 2A , Opatření 2.1 Inovace – předpoklad vyhlášení výzvy červen 2015, kolová výzva.
V rámci tohoto specifického cíle bude možno využít dotaci na rozvíjení v akvakulturních hospodářstvích technických, vědeckých nebo organizačních znalostí, které zejména snižují dopad na životní prostředí, podporují udržitelné využívání zdrojů v akvakultuře, zlepšují životní podmínky zvířat nebo usnadňují nové udržitelné metody produkce, dále na vyvíjení nebo uvádění nových akvakulturních druhů s dobrým tržním potenciálem na trh, nových nebo podstatně zdokonalených produktů, nových nebo zdokonalených postupů a nových nebo zdokonalených řídicích a organizačních systémů, také na zkoumání technické nebo ekonomické proveditelnosti inovativních produktů nebo procesů.

Specifický cíl 2B, Opatření 2.2 Produktivní investice do akvakultury – předpoklad vyhlášení výzvy červen 2015, kolová výzva.
V rámci tohoto specifického cíle bude možno využít dotaci na produktivní investice do akvakultury, diverzifikaci produkce akvakultury a chovaných druhů, modernizaci akvakulturních jednotek včetně zlepšování pracovních a bezpečnostních podmínek pracovníků v odvětví akvakultury, zlepšování a modernizaci související se zdravím a dobrými životními podmínkami zvířat včetně nákupu zařízení zaměřeného na ochranu hospodářství před volně žijícími predátory, investice do zvyšování jakosti produktů akvakultury nebo do dodávání přidané hodnoty těmto produktům, obnovu stávajících rybníků využívaných pro akvakulturu prostřednictvím odbahnění nebo investice s cílem zabránit usazování bahna, diverzifikaci příjmů pocházejících z podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje doplňkových aktivit.

Specifický cíl 2C, Opatření 2.4 Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním – předpoklad vyhlášení výzvy červen 2015, kolová výzva.
V rámci tohoto specifického cíle lze využít dotaci na investice umožňující podstatné omezení dopadu podniků akvakultury na využívání a kvalitu vody (zejména díky snížení množství použité vody nebo použitých závadných látek, antibiotik a dalších léčiv nebo zlepšení kvality vody na výstupu, a to včetně nasazení multi-trofických systémů akvakultury), prosazování uzavřených systémů akvakultury, v nichž jsou produkty akvakultury chovány v uzavřených systémech s recirkulací, a tím je minimalizováno použití vody.

Specifický cíl 2D, Opatření 2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby – předpoklad vyhlášení výzvy červen 2015, kolová výzva.
V rámci tohoto specifického cíle bude možno využít dotaci na náklady přímo spojené s účastí na zachovávání a rozmnožování vodních živočichů ex-situ v rámci programů pro ochranu a obnovu biologické rozmanitosti vypracovaných veřejnými orgány nebo pod jejich dohledem.

Specifický cíl 5B, Opatření 5.3 Investice do zpracování produktů – předpoklad vyhlášení výzvy červen 2015, kolová výzva.
V rámci tohoto specifického cíle lze využít dotaci na investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury, které přispívají k úspoře energie nebo snížení dopadu na životní prostředí, včetně nakládání s odpady, zlepšují bezpečnost, hygienu, zdravotní a pracovní podmínky, podporují zpracování úlovků komerčních populací ryb, které nemohou být určeny pro lidskou spotřebu, týkají se zpracování vedlejších produktů vzešlých z hlavních zpracovatelských činností, zpracování produktů ekologické akvakultury, vedou k novým nebo zdokonaleným produktům, novým nebo zdokonaleným postupům či k novým nebo zdokonaleným řídícím a organizačním systémům.

Příjemci podpory mohou být podniky akvakultury, příp. podniky akvakultury spolupracující s vědeckým nebo technickým subjektem.

Chcete se dozvědět více o novinkách z Programu rozvoje venkova a RybářstvíKontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin Alžběta Klimešová, @: alzbeta.klimesova@cyrrusadvisory.cz, T: + 420 538 705 750.

Zdrojzdroj

 

Tags: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>