MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_155303648.jpg

Dotační „akce“

email

Zářijové elektronické Dotační noviny

shutterstock_156263654.jpg

Říjen 1, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 4352 Soukromý sektor

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále OP PIK) představuje klíčový operační program, jehož prostřednictvím dojde k investicím do vytváření kvalitního podnikatelského prostředí, které podpoří konkurenceschopnost ČR na evropském i globálním trhu, povede k zakládání nových podniků, zvýší inovační schopnost stávajících podniků a posílí atraktivitu ČR pro domácí a zahraniční investory.Čtyři prioritní osy tohoto programu kladou důraz na rozvoj podnikových, výzkumných, vývojových i inovačních aktivit a jejich propojení s okolním prostředím, také bude podporována realizace nových podnikatelských záměrů, včetně rozvoje služeb vedoucích ke zvýšení konkurenční výhody jednotlivých firem. Dále bude kladen důraz na využívání obnovitelných zdrojů energie a efektivní využívání moderních služeb v sektoru ICT.

Informace o jednotlivých prioritních osách spolu s příklady podpořitelných projektů jsou popsány na následujících řádcích.

Prioritní osa 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Cílem programu je zvýšení počtu nových podnikatelských subjektů a nových podnikatelských záměrů především inovačního charakteru anebo s přínosem pro zaměstnanost. Dále bude podporován rozvoj infrastruktury pro vzdělávání v podnikatelském sektoru s důrazem na technické odborné vzdělávání.

Podpora bude směřovat na zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center, zavádění inovací výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh, zavádění procesních a marketingových inovací, průmyslový výzkum a vývoj, dále také na tvorbu nových a rozšiřování stávajících vědeckotechnických parků, inovačních center a podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce včetně klastrů, vytváření partnerství a další činnosti.

Prioritní osa 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Hlavním cílem bude zvýšit počet nových podnikatelských subjektů a nových podnikatelských záměrů zejména inovačního charakteru s vysokým potenciálem růstu, ale i na nižších hodnotových řetězcích, a podnikatelů ve službách s přínosem pro zaměstnanost.

Podpora bude směřovat na realizaci podnikatelských záměrů začínajících podniků (do 5 let) a rozvojových podniků prostřednictvím finančních nástrojů (úvěry, záruky za bankovní úvěry) a dotací zejména pro mikropodniky, poskytování poradenských služeb pro začínající podniky, podporu vstupu malých a středních podniků na zahraniční trhy (účast na zahraničních výstavách a veletrzích), dále na modernizaci výrobních provozů a rekonstrukci stávající zastaralé infrastruktury, rekonstrukci brownfieldů a jejich přeměnu na moderní podnikatelské objekty, odborné vzdělávání a další aktivity související s rozvojem lidských zdrojů v podnicích, pořízení nových zařízení a vybudování/rozšíření školicích středisek.

Prioritní osa 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

Projekty podporované v rámci této prioritní osy budou zaměřeny na podporu udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu, snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru a rozvíjení energetických služeb. Podpora bude také směřovat ke snížení ztrátovosti energie v přenosových sítích a zvýšení využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Podpora bude směřovat na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci malých vodních elektráren, instalaci kogenerační jednotky využívající bioplyn, zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, instalaci vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, instalaci kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní potřebu podniku a mnoho dalších aktivit.

Prioritní osa 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

Prioritní osa významně podpoří posílení širokopásmového připojení k internetu a rozvoj vysokorychlostních sítí. Druhou významnou oblastí v této ose bude vývoj produktů a služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Podpora bude směřovat na modernizaci resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických kabelů a dále také na tvorbu nových ICT řešení, tzn. tvorbu moderních a pokrokových digitálních služeb a aplikací např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost podpoří mnoho dalších aktivit, výčet podporovaných činností se dozvíte zde.

Redakce Dotačních novin Alžběta Klimešová, @: alzbeta.klimesova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 538 705 775

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>