MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
SPM-small

Stáže pro mladé 2 – příležitost získat nového zaměstnance...

shutterstock_135125720.jpg

Soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích

shutterstock_79019158.jpg

Říjen 31, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 19451 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Operační programy Přeshraniční spolupráce 2014-2020

Operační programy Přeshraniční spolupráce jsou určeny pro sousedící regiony v České republice a v jiném členském státu. V novém programovacím období je na tyto programy vyčleněna částka 18,2 mld. Kč a žadatelé tak mohou získat finanční podporu na realizaci nejrůznějších projektů. Mezi podporované aktivity patří výstavba a rozvoj hraniční infrastruktury, rozvoj cyklistických stezek, cyklotras, turistických a lyžařských stezek, spolupráce v oblasti vzdělávání, mezilidských vztahů společenských, kulturních a volnočasových aktivit.

Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko 2014-2020
Program Přeshraniční spolupráce ČR-PR se v letech 2014-2020 zaměří na témata, jako je: bezpečnost, využití potenciálu česko-polského příhraničí v oblasti přírodního a kulturního dědictví, dopravní dostupnost regionu, vzdělávání a spolupráce vládních a nevládních institucí. Program je rozdělen do 4 prioritních os.

Prioritní osa 1: Společné řízení rizik slouží k realizaci opatření směřujících k propojení systémů prevence monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik. V rámci prioritní osy 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti bude podpora směřovat na rekonstrukci a modernizaci lokálních a regionálních silničních spojení, výstavbu cyklostezek včetně doplňkové infrastruktury (informační tabule, stojany na kola), využívání mobilních technologií sloužících pro prezentaci a propagaci společného pohraničí (webové stránky, mobilní aplikace apod.). Prioritní osa 3: Vzdělávání a kvalifikace podpoří přípravu či realizaci společenských kurzů, vzdělávacích programů, příhraniční výměnu učňů, studentů a pedagogických pracovníků a v neposlední řadě také pracovní stáže a praxe nebo výuku jazyka zahraničního partnera. Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit je určena pro společné plánování rozvoje dopravní sítě, koordinaci investic do dopravní infrastruktury, spolupráci v oblasti ochrany přírody ale i v oblasti územního plánování.

Podrobnější informace o podporovaných aktivitách a způsobilých žadatelích naleznete zde.

Operační program Přeshraniční spolupráce Česká Republika – Rakousko 2014-2020.
Prioritou programu je posílení udržitelného inovativního ekonomického rozvoje programového území v přehraniční dimenzi. Specifické cíle programu jsou definovány takto:

 • Zkvalitnění a rozšíření výzkumu a inovačních kapacit
 • Podpora zapojení podniků (zejména MSP) do inovačního systému
 • Valorizace kulturního a přírodního dědictví společného regionu dlouhodobě udržitelným způsobem
 • Zlepšení ekologické stability a zkvalitnění služeb ekosystému
 • Podpora využití eko-inovativního potenciálu v regionu
 • Rozšíření společné nabídky vzdělávání a kvalifikačních aktivit s cílem zvýšení využití potenciálu lidských zdrojů v přeshraničním regionu
 • Podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve společném regionu.

Podrobnější informace o podporovaných aktivitách a způsobilých žadatelích naleznete zde.

Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika – Slovensko 2014-2020
Cílem programu je pomocí společných příhraničních projektů řešit společenské výzvy příhraničních regionů. Program je rozdělen do 4 prioritních os, v rámci kterých je možné realizovat následující aktivity:

V rámci prioritní osy 1: Využívání inovačního potenciálu budou podporovány projekty zaměřené na investování do vzdělávání (zavádění nových programů, podpora výměnných pobytů a stáží), školení a odborné přípravy spolu s projekty v oblasti výzkumu a vývoje. Prioritní osa 2: Dopravní dostupnost bude zaměřena na rekonstrukci mostních prvků, rekonstrukci vybraných silničních úseků, budování dopravních prvků zvyšujících plynulost dopravy (křižovatky, kruhové objezdy apod.) a v neposlední řadě budou podporovány studie zaměřené na zvyšování přepravní kapacity dopravní sítě. Prioritní osa 3: Kvalitní životní prostředí bude podporovat projekty na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek, budování cyklistických tras dále pak realizaci projektů péče o příhraniční území, vzácné nebo chráněné biotopy. Prioritní osa 4: Rozvoj místních iniciativ bude podporovat společné plánování, strategie a studie v příhraničním regionu, zvyšování institucionálních kapacit a rozvoj spolupráce institucí veřejné správy.

Podrobnější informace o podporovaných aktivitách a způsobilých žadatelích naleznete zde.

Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko 2014-2020
V rámci tohoto programu, jehož cílem je realizace regionálních a místních projektů s příhraničním významem, byly předběžně stanoveny tematické cíle s následujícími podporovanými aktivitami:

Tematický cíl 1: Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací

 • Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek.
 • Podpory podnikových investic do výzkumu a inovací a vytvářením vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podporou technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití.

Tematický cíl 6: Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů

 • Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví.
 • Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur.

Tematický cíl 10: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení

 • Vypracování a naplňování společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení.

Tematický cíl 11: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy

 • Podpora právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (vč. podpory v rámci Fondu malých projektů).

Podrobnější informace o podporovaných aktivitách a způsobilých žadatelích naleznete zde.

Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko 2014-2020
Operační program bude realizován prostřednictvím 4 prioritních os. V rámci prioritní osy 1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik budou podporována protipovodňová ochrana, investice do společných informačních systémů a komunikačních platforem spolu s projekty vedoucí ke zlepšení spolupráce (školení, odborné přípravy, jazykové vzdělávání). Prioritní osa 2: Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů bude podporovat opatření na zlepšení kvality vod a stavu vodních toků, investice do zachování, ochrany a propagace kulturního a přírodního dědictví, rozvoj turisticko-kulturní infrastruktury a související dopravní infrastruktury. Prioritní osa 3:Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení bude podporovat zlepšování jazykové vybavenosti, environmentální vzdělávání a ekologické povědomí. V rámci prioritní osy 4:Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy bude možné realizovat projekty partnerské spolupráce ve všech oblastech společenského života.

Podrobnější informace o podporovaných aktivitách a způsobilých žadatelích naleznete zde.

Uvedené informace vycházení z programových dokumentů jednotlivých programů, které byly odeslány Evropské komisi ke schválení. Je tak možné, že ještě dojde k nepatrným změnám v programech.

Chcete se dozvědět více informací o programech Přeshraniční spolupráce 2014 -2020, nebo se zeptat na další dotační možnosti? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Stanislava Hrabcová, @: stanislava.hrabcova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 538 705 776.

Zdroj

Tags: , , , , , ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>