MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
COVID

Podpora výroby zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany

COVID

Program Antivirus versus další dotace

Price_VŘ

Květen 28, 2020 Komentáře (0) Zobrazení : 1643 Podnikání a inovace

Proč soutěžit dodavatele v rámci OPPIK i když nemám povinnost?

Obecně se zakázky soutěží v situaci, kdy k tomu má subjekt povinnost vzhledem ke svému postavení jako takovému, např. se jedná o subjekty veřejného práva, nebo v případě soukromoprávní tato povinnost plyne z postavení subjektu v rámci účasti v dotačních projektech. Nicméně i v rámci dotačních projektů lze poměrně velké zakázky zadávat tzv. napřímo.

Názorným příkladem je Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, dále jen OPPIK. Pro žadatele, kteří požadují dotaci maximálně 50 % a předpokládaná hodnota zadávaných zakázek činní u zakázek na dodávky a služby max 2 mil bez DPH a stavební práce max 6 mil bez DPH, na první pohled pravidla OPPIK, co se výběru dodavatele týče, nestanovují žádné povinnosti.

Většina zadavatelů se tak domnívá, že zakázky může zadat napřímo, bez jakýchkoliv omezení. Do jisté míry se to může zdát jako pravda, než ovšem Zadavatel v rámci následných kontrol zejména ze strany finančního úřadu dostane dotaz na to, na základě jakých podkladů a informací se rozhodl zadat například zakázku na stavební práce v hodnotě 5,8 mil bez DPH, nebo pořízení výrobního stroje v hodnotě 1,9 mil bez DPH konkrétnímu dodavateli, čím je odůvodněna cena, výběr dodavatele atd…

V této souvislosti je pak dobré připomenout, že i samotná pravidla pro výběr dodatele (PPVD) v rámci OPPIK říkají:

Tato Pravidla se nevztahují na zakázky či veřejné zakázky spolufinancované z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v předpokládané hodnotě nižší než 2.000 000,- Kč bez DPH v případě zakázek na dodávky a/nebo služby, nebo 6.000.000 Kč bez DPH v případě zakázek na stavební práce, pokud se nejedná o zadavatele uvedené v a) – c), (pozn. v případě firem s dotací do 50 % se jedná o ostatní zadavatele dle písm. d) a zároveň na zakázky spolufinancované z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v předpokládané hodnotě nižší než 500.000 Kč bez DPH, pokud se jedná o zadavatele uvedené v a) – c). Zadavatel však odpovídá za to, že prostředky budou vynaloženy hospodárně a pouze za účelem splnění cílů projektu, a rovněž odpovídá za dodržení ustanovení bodu 3) a analogicky bodů 53) a 54) Pravidel.

Právě poslední tučně zvýrazněná pasáž v citovaném ustanovení pravidel pro výběr dodavatel OPPIK představuje minimální limity, ve kterých je žadatel v rámci programu  OPPIK  s dotací do 50 % a zakázkou do 2 mil bez DPH na služby a dodávky, nebo zakázkou do 6 mil bez DPH na stavební práce povinen se i přes relativní volnost pohybovat. Navíc v rámci následné realizace projektu je minimálně vhodné a někdy i v podstatě nezbytné, aby například fakturace i těchto zakázek měla určitá pravidla, což je samozřejmě vhodné si ošetřit v rámci závazného návrhu smluvních podmínek, smlouvy, nebo podmínek závazné objednávky.

Pro zajímavost, například ustanovení bodu 3 pravidel zmiňované výše, pak stanovuje povinnost zadavatele právě i pro zakázky mimo tato pravidla následující způsobem:

3) Zadavatel při zadávání zakázek musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti. Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zadavatel je mimo jiné povinen dodržovat: (i) ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie o volném pohybu zboží (čl. 28-30 SFEU6), svobodě usazování (čl. 49 SFEU) a volném pohybu služeb (čl. 56 SFEU), zákazu diskriminace (čl. 18 a 19 SFEU); (ii) veškeré příslušné právní předpisy a zásady práva EU, jež mají přímý účinek na právní řád ČR a/nebo byly transponovány předpisem vnitrostátního práva ČR. Zadavatel nesmí omezovat účast ve výběrovém řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo v členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci, nebo v jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané zakázce.
(PPVD ustanovení bodu 3)

Pokud odhlédneme od výše uvedených formálních a administrativních, byť na první pohled neviditelných, nicméně nikoli zanedbatelných povinností a omezení, je třeba zvážit i druhé hledisko, a to je hledisko ekonomické.

S ohledem na skutečnost, že tak jako tak obvykle minimálně 50 % výdaje hradí zadavatel, není rovněž zanedbatelným faktem, že prostřednictvím výběrového. resp. poptávkového řízení lze optimalizovat předmět plnění, ale i další vlastnosti a kritéria, jako je samozřejmě pořizovací cena, záruka, doba dodání, kvalita plnění atd…

Zjednodušeně řečeno, pokud si je dodavatel vědom od první chvíle, že v rámci poptávkového řízení jste oslovili ještě další relevantní dodavatele, je motivován svoji leckdy běžnou cenu a kvalitu nabízeného plnění přizpůsobit soutěži, což se samozřejmě v případě Zadavatele projevuje snížením běžných obchodních cen, nebo třeba poskytnutím nadstandartních záručních, dodacích podmínek, kvality plnění atd…

V praxi se nám tak ukazuje, že nejen v případě OPPIK a zakázek, které nepodléhají zákonu ani metodice, ale i v běžném životě je vhodné si při pořizování komodit, u kterých existuje byť minimální konkurence, vytvořit alespoň základní soutěž, nebo poptávkové řízení a tím optimalizovat proces nákupu.

Pro výše uvedené postupy jak v rámci programu OPPIK tak i v rámci běžných nákupů máme standardizované a připravené podklady a procesy. Pokud tedy chcete v rámci OPPIK předejít možným komplikacím u následných kontrol a realizace, nebo jen chcete zkusit optimalizovat svoje náklady při pořizování požadovaných komodit, neváhejte se s námi spojit, rádi Vám na základě našich zkušeností navrhneme a pomůžeme nákup procesovat.

Redakce Dotačních novin, T: 775 437 017, @: lubos.novosad@dotacni.info

Tags: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>