MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
gear-192875_1280

Příjem žádostí z OP PIK 2014-2020

forest-638124_1280

Dotace na lesní techniku i pro obce

bale-191199_1280

Červenec 30, 2015 Komentáře (1) Zobrazení : 8149 Rozvoj venkova, Soukromý sektor

Program rozvoje venkova spustí příjem žádostí v druhé polovině září!

Program rozvoje venkova (PRV) konečně zahájí příjem žádostí o dotaci. Zemědělští podnikatelé tak mají nejvyšší čas s přípravou projektů. Příjem žádostí bude zahájen v druhé polovině září, výzvy budou otevřeny pouze 14 dní a mezi žadatele bude rozdělena částka 5,4 mld. Kč.

Příjem prvních žádostí bude probíhat v následujících opatřeních:

Opatření Investice do zemědělských podniků je zaměřeno na investice v rostlinné a živočišné výrobě. Dotace ve výši 60 % bude zemědělským podnikatelům poskytována na následující aktivity:

 • výstavbu a rekonstrukci ustájovacích a chovatelských zařízení,
 • pořízení speciálních zemědělských strojů,
 • skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby,
 • investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, do staveb pro zahradnictví,
 • budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku.

Na zvyšování konkurenceschopnosti a efektivity výroby je zaměřeno opatření Zpracovávání a uvádění na trh zemědělských produktů. Příjemcem může být zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo krmiv, splňující definici mikro, malého a středního podniku. Míra podpory činí 40 % a dotaci bude možné získat na:

 • zařízení pro výrobu potravin a krmiv,
 • vybavení pro finální úpravu, balení a značení produktů a do skladování.

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v rámci zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh je cílena na zavádění nových či zlepšování produktů, postupů a technologií. Dotace je poskytována do výše 50 % a je z ní možné hradit:

 • provozní náklady spolupráce,
 • přímé náklady, které budou souviset s výrobou inovativních produktů a se zavedením inovativních postupů a technologií do praxe.

Způsobilými žadateli je uskupení min 2 subjektů, přičemž jeden musí prokázat podnikatelskou činnost v zemědělství a druhým subjektem musí být výzkumná instituce.

Kromě výše uvedených opatření budou moci na podzim fyzické a právnické osoby, sdružení a spolky s právní subjektivitou, obce a jejich svazky získat dotaci na lesnickou infrastrukturu a techniku pro lesní hospodářství.

Chcete se dozvědět více o Programu rozvoje venkova? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin Alžběta Klimešová, @: alzbeta.klimesova@cyrrusadvisory.cz, T: + 420 538 705 750.

Tags: ,

Jedna komentář na článek Program rozvoje venkova spustí příjem žádostí v druhé polovině září!

 1. Jiří Fuchs napsal:

  Zpráva ministra zemědělství:

  „Vážení zemědělci,

  vstupujeme do dalšího významného období našeho zemědělství a to spuštění Programu rozvoje venkova pro období do roku 2020. Jsem moc rád, že po dlouhých měsících vyjednávání a příprav nového Programu rozvoje venkova Vám mohu sdělit, že Ministerstvo zemědělství je připraveno spustit příjem žádostí v klíčových oblastech Vašeho podnikání. Nejen z tohoto důvodu jsem se Vás rozhodl oslovit takhle napřímo. Velmi si vážím všeho, co děláte pro pozvednutí českého zemědělství, a jak současně pečujete o prostředí a krajinu, která je domovem nás všech. Mým cílem je, aby naše země byla maximálně potravinově soběstačná, s prosperujícím zemědělským a potravinářským sektorem, který zajistí dostatek příležitostí pro smysluplnou práci v moderních technologických podmínkách.

  Ministerstvo vyšlo vstříc požadavkům zemědělců a jako první na podzim vyhlásí opatření na investice do zemědělského majetku, potravinářských podniků a lesního hospodářství. Podporovány budou investice na ustájovací a chovatelská zařízení, speciální zemědělské stroje, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby. Budou podporovány také investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, do staveb pro zahradnictví, či budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku. Dále budou podporovány investice do zařízení a moderních technologií, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uváděním výrobků na trh. Konkrétně se jedná o zařízení pro výrobu potravin a krmiv, do vybavení pro finální úpravu, balení a značení produktů a do skladování. V neposlední řadě budou dotace budou směřovány také na projekty inovativních technologií v potravinářství nebo na budování lesních cest.

  Projekty jsou rozděleny do záměrů podle velikosti projektu (do 1 mil. Kč a 150 ha, do 5 mil. Kč a nad 5 mil. Kč) a převažujícího sektorového zaměření (rostlinná výroba, skot, prasata, drůbež a ostatní živočišná výroba). Takto budou moci být projekty porovnávány pouze mezi sebou, jsou tak i pro ně připravena adekvátní preferenční kritéria a nemusí docházet k tomu, že mezi s sebou bude soutěžit malý či střední zemědělec s velkým gigantem. Historicky poprvé tak otevíráme obálku pro malé zemědělské subjekty, protože i malí zemědělci jsou nedílnou a důležitou součástí zemědělství a venkova a já si to plně uvědomuji. Rozčlenění do obálek podle velikosti projektu však neznamená, že by menší zemědělec do 150 hektarů nemohl žádat na investici vetší než 1 mil. korun. Do obálky pro malé zemědělce však naopak nebude moci vstoupit zemědělec, který má více jak 150 ha, aby tak obálka byla vyčleněna jen pro ty skutečně malé zemědělce.

  Požadavky Evropské komise jsou z hlediska administrace PRV velmi náročné a já si to uvědomuji. Abychom Vám alespoň částečně zjednodušili administraci těchto projektů,budou projekty do 1 mil. Kč vyčleněny z povinnosti dokládat podmínku splnění finančního zdraví a mezi způsobilé výdaje v kategorii velikosti projektu do 1 mil. pro hospodářství do 150 ha bude možné zahrnout také projektovou dokumentaci. Budou zde rozlišovány záměry na živočišnou a rostlinnou výrobu. Dalším krokem, který hlavně Vám menším bude pomocí je, že v případě podpor poskytovaných Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem můžete současně čerpat finanční prostředky na všechny výdaje financované z Programu rozvoje venkova. Zjednodušeně řečeno – pokud budete chtít žádat o dotaci na nějakou investici, můžete si nyní nově na tu část prostředků, která nebude z dotace PRV, vzít úvěr a my Vám prostřednictvím PGRLF dáme ještě dotaci na úroky z tohoto úvěru. Nově jsme snížili i úrokové zatížení u těchto úroků. Dle stávajících pravidel je podmínkou poskytnutí dotace úroku z úvěru spoluúčast klienta na úroku ve výši 1%. My nově přicházíme se snížením úrokového zatížení na 0,5%.

  Dalším bonusem pro menší a střední zemědělce je bodové zvýhodnění v rámci preferenčních kritérií v obálce do 5 mil. a to rovněž podle velikosti projektu. Projekty budou tedy zvýhodněny podle výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a to ve výši:

  do 2 000 000,- Kč včetně 7 bodů
  2 000 001,- Kč – 3 000 000,- Kč 5 bodů
  3 000 001,- Kč – 4 000 000,- Kč 3 bodů

  Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně:

  operace alokace
  4.1.1 Investice do zemědělských podniků 3,28 mld. Kč
  4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 973 mil. Kč
  4.3.2 Lesnická infrastruktura 345 mil. Kč
  8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 190 mil. Kč
  16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií
  při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 603 mil. Kč

  Výše dotace činí 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

  Tato míra podpory může být však být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro oblasti čelící přírodním a jiným zvláštním omezením znevýhodněním podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb. o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „LFA oblasti“). K navýšení dojde na základě požadavku žadatele v rámci formuláře Žádosti o dotaci.

  Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 29. září 2015 8:00 hodin do 12. října 2015 13:00 hodin.

  Vzhledem k nižšímu rozpočtu přidělenému České republice z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova oproti předchozímu programovému období, který je nedostatečný pro řešení problémů sektoru zemědělství, lesního hospodářství a potravinářství, jsem se rozhodl předložit návrh na navýšení celkového rozpočtu Programu rozvoje venkova prostřednictvím zvýšené míry kofinancování ze státního rozpočtu. V době od mého působení, jsem tento krok již jednou učinil a to zvýšením kofinancování z původních 15% na 25%. I to myslím, byla již významná podpora sektoru zemědělství. Zjišťujeme však, že ve srovnání se sousedními státy je naše podpora i tak nízká. Proto je mým cílem dosáhnout schválení míry kofinancování ve výši 35 % ( ze současných 25%) a zabezpečit tak dostatečné zdroje k financování potřeb zemědělského a venkovského prostoru. V případě navýšení spolufinancování na 35 % bude rozpočet PRV srovnatelný s předchozím obdobím, a k Vám zemědělcům tak půjde dalších zhruba 13 mld. Kč za období do roku 2020.

  Další informaci, kterou bych Vám chtěl sdělit je, Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. zahajuje dne 3. srpna 2015 příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci těchto nových programů:

  1) Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích;
  2) Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny;
  3) Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa;
  4) Finanční podpora pojištění lesních porostů;
  5) Zpracovatel;
  6) Úvěry na nákup půdy;
  7) Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru;
  8) Sociální zemědělství,
  9) Zajištění úvěrů

  Programy podpor jsou zaměřeny na rozvoj podnikání zemědělských prvovýrobců, zpracovatelů zemědělských produktů, pro podporu oblasti lesního hospodářství a v neposlední řadě k rozvoji sociálního zemědělství, kdy mezi možné příjemce jsou zařazeny i obce. Jak již jsem zmínil výše, v souvislosti s kombinovatelností dotací z PRV a podpor PGRLF, podpora je poskytována formou subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty, kdy úrokové zatížení příjemce podpory plynoucí z úvěru musí činit minimálně 0,5 % p.a. a maximální procentní sazba podpory je 5 % p.a., přičemž vždy platí, že její výše bude určena s ohledem na ekonomické vyhodnocení přijatých žádostí za stanovené období.

  S cílem podpořit pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců nově otevíráme programy Úvěry na nákup půdy a Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru.

  Program Úvěry na nákup půdy je zaměřen na poskytování úročených úvěrů PGRLF, a.s., a to na nákup zemědělské půdy, která není majetkem České republiky. Tyto úvěry lze také kombinovat s podporou poskytnutou v režimu de minimis. V rámci uvedeného programu můžete žádat o snížení jistiny úvěru (poskytnutého PGRLF), a to v režimu de minimis, i opakovaně. Uvedené snížení jistiny je možné pouze za dodržení podmínek stanovených nařízením Komise (EU) na podporu de minimis v odvětví zemědělství. PGRLF, a.s. bude u všech nakupovaných pozemků zapsán v katastru nemovitostí jako zástavní věřitel a úvěr bude poskytnut pouze na nákup zemědělské půdy s průměrnou jednotkovou kupní cenou v maximální výši 25 Kč/m2.

  V rámci programu Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru, je poskytována podpora ve formě finančních prostředků určených ke snížení jistiny úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na nákup zemědělské půdy, a to až do výše limitu příslušného nařízení de minimis. Uvedená podpora může být poskytnuta opět opakovaně.

  Cílem programu Sociální zemědělství je podpořit zemědělské prvovýrobce, kteří zaměstnávají nebo budou zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v rámci svých zemědělských podniků, a to se zajištěním odborného přístupu k těmto osobám. Podpora je poskytována formou úvěrů PGRLF, a.s., a to jak úvěrů investičních, tak úvěrů provozních. Doba splatnosti investičních úvěrů nepřesáhne 10 let. Doba splatnosti provozního úvěru nepřesáhne 1 rok.

  V rámci programu podpory Zajištění úvěrů bude PGRLF ručit za investiční úvěry poskytnuté komerčními bankami na pořízení investičního majetku v závodech, které provozují zemědělskou prvovýrobu či se zabývají zpracováním zemědělských produktů nebo působí v odvětví lesního hospodářství či zpracování dřeva.

  Všechny mnou výše zmíněné informace, včetně detailů a kompletních pravidel budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zemědělství http://www.eagri.cz , na stránkách Státního zemědělského informačního fondu http://www.szif.cz a stránkách Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu, a.s http://www.pgrlf.cz . V případě Vašich dotazů Vám budou připraveni pomoci pracovníci regionálních poboček SZIF, jejichž seznam včetně kontaktů najdete na výše uvedených webových stránkách. Pokud budete mít jakýkoliv problém, neváhejte se i na mě kdykoliv obrátit.

  Vážení zemědělci, pevně věřím, že Vám tyto informace budou k užitku a budu moc rád za Vaše zpětné reakce, nápady, názory.
  Moc Vám za ně již teď děkuji, zpětná vazba je pro mě velmi důležitá.

  Přeji Vám nejen úspěšné letošní žňové práce, ale ať se Vám daří v pracovním i osobním životě.

  S úctou

  Ing. Marian Jurečka
  ministr zemědělství „

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>