MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Dotační noviny_VS

Dotační noviny pro veřejný sektor 01/2022

Podpora energetických úspor pro budovy z NPO a OPŽP

Podpora energetických úspor pro budovy z NPO a OPŽP

Co znamená pojem de minimis

Únor 21, 2022 Komentáře (0) Zobrazení : 10585 Dotační Noviny, Soukromý sektor

Co znamená pojem de minimis?

Pokud jste si detailněji studovali dokumenty a podklady k dotačním výzvám či veřejným soutěžím, jistě jste už narazili na pojem de minimis. V následujícím článku se vám ho pokusíme objasnit a uvedeme i jeden vzorový příklad.

Ve zkratce
De minimis je limit pro poskytování zvýhodněných dotací, standardně se jedná o 200 000 EUR za dobu tří po sobě jdoucích let. V určitých případech může být tento limit dočasně navýšen (nejčastěji tzv. dočasnými rámci, které se například na omezenou dobu objevily v souvislosti s pandemií COVID-19 nebo okolo roku 2008 při finanční a hospodářské krizi). Pokud máte limit v režimu podpory de minimis vyčerpán, bohužel nebudete moci žádat o určitý typ dotací, leckde je ale možné využít také nižší procentuální míru podpory v režimu blokových výjimek.

Důležitým faktem je, že do limitu se počítají i všechny propojené podniky s žadatelem o dotaci. Propojení znamená, že jsou subjekty vlastnicky spojené minimálně z 50 % a zároveň jsou propojeny přes právnickou osobu.

Tento úvod berte prosím jako výrazné zjednodušení, níže se na problematiku podíváme detailněji.

Veřejná podpora
Veřejná podpora je podpora poskytnutá státem nebo ze státních prostředků. Její pravidla byla vytvořena Evropskou komisí proto, aby byly regulovány státy poskytované prostředky, protože vzhledem k faktu, že stěžejním znakem procesu přidělování veřejných podpor je selektivita příjemců, je jejich okruh výrazně zúžen, což představuje citelné zvýhodnění určitých podniků vůči jiným.

V pravidlech hospodářské soutěže však existují výjimky, u kterých byla konstatována jejich slučitelnost s vnitřním trhem a na jejichž základě může být poskytování veřejné podpory povoleno a díky kterým je tedy možné čerpat dotace. Nejčastějšími formami těchto výjimek jsou podpora malého rozsahu (jinak též podpora de minimis) a tzv. blokové výjimky.

Podpora malého rozsahu
Nyní k tématu, které vás asi zajímá nejvíce – co znamená pojem de minimis. Režim de minimis představuje finanční strop, který stanovuje výši veřejných prostředků, které může příjemce ve stanoveném časovém úseku obdržet, aniž by se dostal do kolize s předpisy regulující poskytování veřejné podpory. Ve většině případů (existují výjimky, ale ty nejsou předmětem tohoto článku) se jedná o limit 200 tis. EUR (cca 5 mil. Kč) na tři po sobě jdoucí účetní období. Pro přepočet EUR je užíván kurz Evropské centrální banky vystavený ke dni poskytnutí podpory – dni, kdy příjemce dotace získal na dotaci právní nárok (dni uvedenému ve smlouvě/právním aktu). Měnové kurzy Evropské centrální banky naleznete na této stránce.

Příklad – rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno ke dni 21. 6. 2021. Použit bude tedy kurz 25,569.Čerpané prostředky v rámci de minimis se nesčítají pouze za žadatele, ale i za všechny propojené podniky. V této souvislosti vznikl pojem „jeden podnik“, který zahrnuje veškeré subjekty*, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů:

  • jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;
  • jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
  • jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
  • jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

*Subjektem se myslí jakýkoliv subjekt vykonávající hospodářskou činnost nezávisle na právním postavení toho subjektu. Je žádoucí dát si pozor i na propojení přes fyzické osoby, které vlastní více než 50 % v jednom podniku a zároveň se přímo či nepřímo vměšují do správy podniku. Vyložení pojmu „vměšovat“ již necháme na vás, pomůckou vám může být rozsudek Soudního dvoru Evropské unie.

POZOR! Pod definici „jeden podnik“ jsou zahrnovány i podniky působící v odlišných odvětvích. Propojenost podniků je také nezbytné posuzovat napříč všemi státy a zohledňovat tak i propojení přes dceřiné či mateřské společnosti sídlící v zahraničí.

Žadatel o podporu je proto povinen při žádosti o podporu dokládat prohlášení, ve kterém uvede informace o podnicích, které jsou s ním propojené. Mimo jiné je tento krok důležitý i pro určení velikosti podniku a výše dotace, tam se ale navíc dokládají i vazby na partnerské podniky a to už se dostáváme k jinému tématu…

Pro přehlednou evidenci o poskytnutých podporách malého rozsahu došlo k zavedení Centrálního registru podpor de minimis. Můžete jej nalézt zde. Souhrn přidělených podpor je uváděn za tři účetní období, bohužel chybí rozepsání do jednotlivých let. Nutno také podotknout, že ne všechny podpory poskytované v režimu de minimis zde musí být zavedeny. Všem příjemcům dotace proto doporučujeme, aby si výši jejich podpor hlídali dle vlastních vydaných právních aktů (ve kterých je vždy uvedeno, v jakém režimu je podpora čerpána).

Jak bylo uvedeno výše, pro výpočet tříletého období je nutné započíst podpory poskytnuté v daném běžícím účetním období + ve dvou předcházejících uzavřených účetních obdobích (dle zákona o účetnictví je to dvanáct po sobě jdoucích měsíců). Existují dva případy výpočtů odvislé od toho, zda je účetním obdobím kalendářní rok či začíná jiným datem. Pro případnou pomoc s výpočtem se na nás můžete obrátit.

V případě, že v průběhu realizace dotačního projektu dojde ke snížení podpory nebo k jejímu nevyčerpání je vhodné požádat o editaci původního záznamu v Centrálním registru podpor de minimis (nikoliv o smazání původního záznamu, ale pouze o úpravu – snížení – částky, která je v původním záznamu uvedena).

Blokové výjimky
V této souvislosti jste již jistě narazili i na zkratku GBER (= General Block Exemption Regulation = obecné nařízení o blokových výjimkách). Blokovými výjimkami se rozumí takový okruh kategorií a druhů veřejné podpory, u nichž se za dodržení určitých podmínek předpokládá jejich slučitelnost s vnitřním trhem EU a lze je bez nutnosti detailního přezkumu ze strany Evropské komise poskytovateli relativně jednoduše poskytnout.

Hlavním principem pravidel blokových výjimek je limitace výše podpory konkrétního podporovaného projektu či činnosti, tzv. maximální intenzita podpory, vyjádřená jako procentní podíl z rozsahu způsobilých výdajů. Maximální intenzita je pro každou kategorii stanovena jinak s ohledem na její specifika a ve většině případů se mimo jiné liší tím, pokud je příjemcem malý, střední nebo velký podnik. Aplikace blokových výjimek na konkrétní podporu je dále omezena absolutní částkou podpory, která je rovněž pro každou kategorii stanovena rozličně.

Narozdíl od podpory de minimis není objem podpory čerpané v režimu blokové výjimky nijak omezen.

Demonstrativní příklad
V rámci dotačních výzev je vždy stanoveno, v jakém režimu veřejné podpory je dotace poskytována. Některé dotační tituly dokonce umožňují příjemci vybrat si režim čerpání. V těchto případech je poté vždy výhodnější, pokud si příjemce zvolí veřejnou podporu v režimu de minimis, protože procentuální výše podpory v režimu de minimis bývá vyšší než v režimu blokové výjimky. Pokud však žadatel již vyčerpal objem podpory de minimis (tedy v posledních třech účetních obdobích čerpal v tomto režimu 200 tis. EUR), musí čerpat v režimu blokové výjimky.

Pro lepší představu o aplikaci výše uvedených pojmů do praxe jsme se rozhodli uvést jako příklad šestou výzvu programu Úspory energie v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Ve výzvě hned na první stránce naleznete následující údaje…
Režim podpory:

  • článek 38, 40 a 41 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, obecné nařízení o blokových výjimkách;
  • Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o de minimis.  

Ve kapitole o vymezení způsobilých výdajů se dále dočtete, že:

  • v příloze č. 2 naleznete výčet způsobilých výdajů, které jsou definovány v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014, oddílem 7 – Podpora na ochranu životního prostředí (článek 38 Investiční podpora na opatření ke zvýšení energetické účinnosti, článek 40 Investiční podpora na vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie a článek 41 Investiční podpora energie z obnovitelných zdrojů);
  • podpora na náklady na energetický posudek, projektovou dokumentaci před podáním žádosti a organizaci výběrového řízení bude poskytována podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, tedy z režimu podpory de minimis.

Pro výpočet celkových způsobilých výdajů projektu a určení, z jakého režimu podpory a v jaké výši bude čerpáno, je potřeba dále detailněji prostudovat článek 38, 40 a 41 a zjistit, zda nebude muset být na některé výdaje aplikována srovnávací varianta.

Nenašli jste odpovědi na vaše otázky nebo byste rádi zkonzultovali váš dotační záměr? V případě zájmu jsme vám k dispozici.

Redakce Dotačních novin, T: 538 338 802, @: karolina.zemanova@dotacni.info

Tags: , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>