MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_156263654.jpg

OP PIK před poločasem

COVID

Program Antivirus versus další dotace

Koronavirus_Lubos

Březen 25, 2020 Komentáře (0) Zobrazení : 1936 Naše názory na dotace

Koronavir (Covid 19) a jeho dopad do oblasti realizace dotačních projektů a výběrových řízení

Vzhledem k aktuální pandemické situaci s virem COVID 19 (dále jen koronavir) vyvstává řada otázek, související s realizací dotačních projektů. S ohledem na  množství dotazů, které jsme již na toto téma obdrželi, jsme se rozhodli pokusit se odpovědět na ty nejzávažnější a nejběžnější z nich.

Níže uvedené odpovědi jsou zpracovány na základě našich zkušenosti a rovněž na základě našich konzultací ohledně pandemie koronaviru a jejích dopadů s jednotlivými dotačními orgány. Informace nelze brát jako obecně platné a je třeba postup vždy konzultovat s konkrétním dotačním orgánem, potažmo s konkrétním projektovým manažerem Vašeho projektu. Nicméně v těchto intencích se se vší pravděpodobností budou žadatelé a ostatní subjekty dotačního procesu pohybovat.

Dotazy ohledně realizace projektů

Je možné považovat současnou situaci (nouzový stav a karanténa) za okolnost vyšší moci?

Ano, skutečnost, že v případě pandemie související s koronavirem se jedná o okolnost vyšší moci lze dovodit z obecných předpisů (např. občanský zákoník), přičemž je předpoklad, že toto budou do budoucna dotační orgány dále upřesňovat prostřednictvím tiskových zpráv, depeší a jiných komunikačních prostředků, které využívají.

Existuje rozhodné datum, od kdy lze okolnost vyšší moci počítat, například od data vyhlášení nouzového stavu, karantény?

Zatím takové pevné zakotvení neexistuje a dotační orgány, se kterými jsme doposud záležitost komunikovali, se v tuto chvíli spíše kloní k variantě, kdy bude každý případ posuzován individuálně. Tzn. že současná pandemie je brána jako okolnost vyšší moci, nicméně pro konkrétní subjekty může tato okolnost začínat a končit odlišně, právě vzhledem ke konkrétním okolnostem každého projektu.

Je možné považovat současnou situaci za okolnost vyšší moci, v jejímž důsledku lze dodavatelům vzešlých z výběrových řízení prominout, resp. prodloužit závazné lhůty pro plnění?

Jak již je uvedeno výše, skutečnost, že se jedná o okolnost vyšší moci plyne z obecně závazných předpisů. Nicméně v této souvislosti dotační orgány v podstatě shodně uvádějí, že je třeba k tomuto přistupovat obezřetně, jelikož je předpoklad, že se někteří dodavatelé mohou pokusit situace využít k neoprávněnému prodloužení termínů realizace plnění. Níže podrobnější vysvětlení, které nám v této souvislosti poskytlo Centrum pro regionální rozvoj České republiky:

Je tedy možné obecně uvést, že pokud bude z předložených podkladů vyplývat, že k prodloužení termínu plnění dochází na základě objektivních okolností způsobených situací s koronavirem (tzv. vyšší moc – vis maior), bude možné prodloužení termínu plnění akceptovat, pokud bude v rámci následné kontroly ověřeno, že důvodem prodloužení termínu byla pouze situace s koronavirem. Prodloužení termínu je ale možné akceptovat pouze po nezbytně dlouhou dobu. V současnosti nelze odhadnout, jaké prodloužení termínu plnění bude považováno za adekvátní. Je tedy třeba okolnost vis maior (pokud bude smluvními stranami uznána) ošetřit tak, aby byla dodávka realizována bez zbytečného odkladu po odpadnutí překážky v podobě vis maior. V rámci řádné kontroly předložené dokumentace pak bude dotačními orgány posuzováno, zda vybraný dodavatel prováděl plnění řádně (tedy, zda od počátku činil takové kroky, aby došlo k realizaci plnění v termínu a nevyužil pouze aktuální situace k účelovému prodloužení termínu plnění), resp. zda situace s koronavirem byla jediným skutečným důvodem pro prodloužení termínu plnění, a to včetně časového hlediska uzavřených smluv s dodavatelem a případně poddodavatelem a podmínek v nich sjednaných. Touto optikou by měl i zadavatel přistupovat k případné akceptaci prodloužení termínu plnění z důvodů situace s koronavirem. Lze dále pouze zdůraznit, aby veškeré kroky směřující k prodloužení termínu realizace byly transparentně a přezkoumatelně zdokumentovány, a to nikoliv pouze ex post, ale vždy aktuálně v čase, kdy budou řešeny.

Budou v případě prodlení dodavatelů jak je uvedeno výše prodlouženy adekvátně i samotné termíny pro realizaci projektů ?

Opět nelze odpovědět obecně, ale předpokládáme, že i k tomuto se posupně dotační orgány vyjádří a zaujmou závazné stanovisko. Nicméně dle našeho názoru k tomuto budou muset dotační orgány v zájmu zachování rovného, férového přístupu a zachování právní jistoty žadatelů přistoupit. Určitým vodítkem tak může již teď být třeba tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu, které posunuje termíny podání žádostí i realizace projektů v rámci Operačního programu podnikání a inovace (OPPIK) minimálně o třicet dní.

Dotazy ohledně realizace výběrových řízení

Je možno komise pro otevírání obálek v této situaci udělat jako neveřejné s tím, že i komise by jednala na dálku, např. prostřednictvím videopřenosu a uchazeči by měli možnost se rovněž na dálku připojit  a sledovat otevírání online?

Navrhovaná opatření by měla být přípustná. Na druhou stranu pravidla (mimo výběrová řízení v režimu zákona s elektronickým příjmem nabídek a neveřejným otevíráním nabídek) na tyto věci vůbec nepamatují, takže nedokážeme sdělit, jak by se na to dívaly jiné kontrolní orgány. Proto doporučujme tyto konkrétní záležitosti vždy konzultovat s příslušným projektovým manažerem.

Je možné v případě, že komise pro otevírání obálek bude veřejná požadovat, aby uchazeči měli respirátor ffp3, roušku, nebo jiné ochranné prostředky této a vyšší účinnosti?

Ano, po konzultaci s dotačními orgány lze říci, že toto opatření lze aplikovat. Vzhledem k situaci s koronavirem jej nelze chápat jako diskriminační, nebo jinak omezující soutěž, nýbrž jako snahu o nešíření nákazy a zároveň možnosti účastnit se uchazečům o zakázku komise pro otevírání nabídek.

Je možné v případě, že komise bude veřejná požadovat, aby před vstupem do prostor Zadavatele byly zástupci uchazečů podrobeni kontrole tělesné teploty (bezdotykový teploměr) a v případě zvýšené teploty nad 37 C nebyli do prostor a na komisi vpuštěni ?

Ano, po konzultaci s dotačními orgány lze opět říci, že toto opatření lze aplikovat. Vzhledem k situaci s koronavirem jej nelze chápat jako diskriminační, nebo jinak omezující soutěž, nýbrž jako snahu o nešíření nákazy. Nicméně v případě nevpuštění uchazeče doporučujeme maximalizovat transparentnost otevírání obálek například výše uvedeným online přenosem, případně videozáznamem z jednání, nebo jinými vhodnými prostředky.

Závěr

Obecně lze konstatovat, že pandemická situace v souvislosti s koronavirem staví do nejistoty jak samotné dotační orgány, tak žadatele, ale i ostatní dotčené subjekty, třeba v podobě dodavatelů plnění v rámci zakázek, nebo jejich administrátorů. Nicméně žadatelům, dodavatelům, administrátorům výběrových řízení atd. lze jednoznačně doporučit obezřetný a šetrný postup bez snahy nastalé situace zneužít. Veškeré „nestandartní“ situace řádně zdokumentovat a konzultovat se svými projektovými manažery.

Tímto Děkujeme všem pracovníků dotačních orgánů za poskytnuté informace a přejeme nejen jim, ale i Všem žadatelům a dotčeným subjektům pevné zdraví a úspěšné zrealizování jejich projektů.

Redakce Dotačních novin, T: 775 437 017, @: lubos.novosad@dotacni.info

Tags: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>