MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_149825354.jpg

Granty z EHP fondů na ohrožené děti a mládež

shutterstock_155822909.jpg

Žihadlo 2014 Soutěž o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu

shutterstock_123421084.jpg

Červen 20, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 2771 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje

Navrhovaný Program umožní národním vědeckovýzkumným institucím pracovat na aktuálních domácích problémech a účinněji i efektivněji se zapojit do mezinárodních programů, zejména Rámcových programů EU. Pro naplnění cílů Programu a dosažení předpokládaných výsledků bude poskytovatel v rámci Programu podporovat především řešení komplexních projektů. Doba trvání jednotlivých projektů bude maximálně 60 měsíců. Projekty řešené v rámci Programu musí být ukončeny nejpozději do 31. 12. 2018.

Hlavním cílem Programu je:
– zvýšením  produkčního  potenciálu  zemědělských  plodin  a  hospodářských  zvířat přispět  k  potravinové  bezpečnosti   České  republiky,  tj. k zajištění  dostatečného
množství produkce kvalitních a bezpečných potravin tuzemského původu pro zdravou výživu obyvatelstva;
–  zaváděním  nových  metod,  technologických  postupů  a  systémů  zvýšit konkurenceschopnost  českého  zemědělství  v podmínkách  EU  a  podpořit  udržitelný
rozvoj zemědělského sektoru, venkova a regionů ČR;
– novými poznatky a jejich realizací přispět k udržitelnému  využívání přírodních zdrojů s  minimalizací  zátěže  životního  prostředí   a  k  zavádění  systémů  hospodaření
vedoucích  k omezení  negativních dopadů klimatických změn  na  funkce ekosystémů v zemědělství, lesním a vodním hospodářství; zvýšit  potenciál  mimoprodukčních  funkcí  zemědělství,  lesního  a vodního hospodářství.

Program se skládá ze tří  podprogramů:
I)  Udržitelné zemědělské systémy
II)  Udržitelný rozvoj lesního a vodního hospodářství a ostatních oblastí zemědělství
III)  Podpora politiky agrárního sektoru
Každý  z podprogramů  je  uveden  specifikací  podprogramu  a  cíli  (prioritami).  V  každém podprogramu  jsou  definovány  očekávané  přínosy.  Priority  jsou  stanoveny  v souladu se současným  stupněm  poznání  v zemědělských  oborech  v EU  a  ve  světě  a  v souladu s potřebami  uživatelské  sféry  českého  agrárního  sektoru.

V celkových  výdajích  na  realizaci Programu je  zohledněna  skutečnost, že  u  každého podprogramu je v souladu s ustanoveními Nařízení Komise stanovena jiná míra podpory.
Předpokládá se, že na Program bude ze státního rozpočtu vynaloženo celkem 2 224,9 mil. Kč. Celkem bude na Program vynaloženo 2 605,3 mil. Kč, tj. míra podpory ze státního rozpočtu na celý Program  bude maximálně ve výši  85,4  %  celkových  způsobilých  nákladů.

Posílení spolupráce veřejného výzkumu s uživateli výsledků VaVaI je jedním z hlavních cílů Programu.  Program  vytváří  předpoklady  zapojení  uživatelů  výsledků  VaVaI  do  řešení jednotlivých  projektů.  U  podprogramů  I  a  II  je  povinně  vyžadována  účast  výzkumné organizace a podniku –  uživatele výsledku. Podnik může v projektu vystupovat jako příjemce nebo  další  účastník  projektu.  Podprogram  III  je  určen  pouze  pro  výzkumné  organizace. Předpokládá se, že do realizace Programu se zapojí alespoň 100 příjemců a dalších účastníků, z toho 30 výzkumných organizací a 70 podniků. Potenciálními uživateli  výsledků  výzkumu provedeného  na základě tohoto  Programu  budouprimárně  subjekty podnikatelské  sféry  v zemědělství, lesním a vodním hospodářství  (pěstitelé zemědělských  plodin  a chovatelé  hospodářských  zvířat,  zpracovatelé  a  výrobci  potravin a dalších produktů,  sdružení a  svazy,  výrobní  družstva  a  společnosti  aj.).

Míra  podpory,  stanovená  jako  procento  způsobilých  nákladů  projektu,  bude  vypočtena  pro každý projekt  i pro každého příjemce a dalšího účastníka  projektu  samostatně podle  čl. 31, odst. 3 Nařízení Komise. Základní míra podpory  nesmí přesáhnout  u aplikovaného  výzkumu 50 % způsobilých nákladů, u experimentálního vývoje 25 % způsobilých nákladů.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s. Petra Králíčková, @ petra.kralickova@cyrrusadvisory.cz , T: +420 380 425 302

Podívejte se také na výzvu k tomuto článku Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018, která poskytuje základní informace pro podání žádosti a dotací.

Zdroj: http://nazv.eagri.cz/Dokumenty/DokumentSoutez.aspx

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>