MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Dotační noviny_SS

Dotační noviny pro soukromý sektor 11/2022

Vyhlášeny dotace na pořízení kompostérů či výstavbu re-use center

Vyhlášeny dotace na pořízení kompostérů či výstavbu re-use center

Životní prostředí

Prosinec 23, 2022 Komentáře (0) Zobrazení : 1095 Soukromý sektor, Životní prostředí

Dotace na odstraňování starých ekologických zátěží

Dne 21. 11. 2022 byl zveřejněn harmonogram plánovaných výzev Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 na rok 2023, který se zaměřuje na tři specifické cíle:

 • podporu energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů,
 • podporu přizpůsobení se změně klimatu, prevenci rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům a
 • podporu posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění.

V našem aktuálním článku jsme se zaměřili na třetí výše jmenovaný cíl a jeho dvě plánované výzvy, které se vzájemně doplňují. Jedná se o 34. výzvu s názvem Průzkum rozsahu znečištění horninového prostředí a rizik s ním spojených, včetně návrhu efektivního řešení a 35. výzvu s názvem Odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek.

Co mají obě výzvy společné?

Jak již bylo zmíněno, výzvy na sebe vzájemně navazují a jejich cílem je pomoci trvalému odstranění znečištění horninového prostředí, tedy odstraňování starých ekologických zátěží.

Dle předpokládaných informací budou v obou výzvách podpořeny jak podnikatelské, tak nepodnikatelské subjekty bez omezení. Realizovat projekty bude možné v rámci celé České republiky bez omezení.

U obou výzev bude požadováno k podání žádosti o podporu kladné závazné stanovisko OEREŠ MŽP, kde se Ministerstvo vyjádří k poskytnutým informacím, prioritnosti žádosti, závazným limitům a stanoví své požadavky. Dále bude muset být doloženo, že žadatel o podporu zátěž nezpůsobil a její původce již neexistuje (např. pravomocným rozhodnutím soudu, privatizačním projektem, dokladem potvrzujícím nabytí majetku z likvidační nebo konkursní podstaty apod.)

34. výzva

V rámci 34. výzvy budou podporovány aktivity jako je realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit, například rešeršní práce, vrtné a sondážní práce, odběry a analýzy vzorků, poloprovozní testy, vybudování (a následná likvidace) dočasných či trvalých hydrogeologických objektů, karotážní měření, matematické modelování, výdaje na odvoz, vyhodnocení, ad.

Výstupem projektu by mělo být zpracování analýzy rizik, ve které budou navrženy variantní scénáře dalšího postupu, které je nezbytné realizovat, aby došlo k eliminaci zjištěných rizik (vč. odhadu finančních nákladů a postupu technických prací). Analýzu rizik lze rozpracovat formou studie proveditelnosti (což doporučujeme, pokud se ukáže, že je potřeba nezbytně zasáhnout a snížit či odstranit zjištěná rizika a je očekáváno navázání v rámci 35. výzvy).

 • Plánované vyhlášení výzvy: 18. 1. 2023
 • Předpokládané zahájení příjmu žádostí: 1. 2. 2023
 • Předpokládané ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2023
 • Míra podpory: 85 %
 • Minimální způsobilé výdaje na projekt: 750 000 Kč
 • Maximální způsobilé výdaje na projekt: bez omezení
 • Celková plánovaná alokace: 176 470 588 Kč

35. výzva

Předmětem 35. výzvy je podpora projektů sanací nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy.

Mezi způsobilé výdaje se řadí odstranění, enkapsulace, imobilizace či eliminace kontaminace v dané matrici, nebo odstranění ohniska kontaminace včetně stavebních konstrukcí či technologií. Součástí projektu mohou být geologické práce, sanační a dekontaminační metody, odtěžby či sanační čerpání či snižování hladiny podzemní vody, průběžné vzorkovací a analytické práce, nezbytné stavební či demoliční práce, transport a odstranění nadlimitních odpadů, rekultivace lokality a podobně.

Vzhledem k tomu, že se jedná o navazující výzvu, je vcelku logické, že nezpůsobilými náklady jsou zde náklady na analýzu rizik, dále také nákup pozemků či staveb.

 • Plánované vyhlášení výzvy: 1. 6. 2023
 • Předpokládané zahájení příjmu žádostí: 15. 6. 2023
 • Předpokládané ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2023
 • Míra podpory: v závislosti na typu a účelu lokality 50–85 %
 • Minimální způsobilé výdaje na projekt: 1 000 000 Kč
 • Maximální způsobilé výdaje na projekt: bez omezení
 • Celková plánovaná alokace: 1 176 470 588 Kč

Příprava projektů do výzev z Operačního programu Životní prostředí může být náročná, pokud tedy nechcete cokoliv zanedbat během přípravy vašeho projektu, neváhejte se obrátit na naše specialisty.

Redakce Dotačních novin, T: 538 705 772, @: karolina.heinlova@dotacni.info

Tags: , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>