MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
VŘ

Aktuální informace z programového období 2014-2020

shutterstock_156474863.jpg

Zveřejněny předběžné výzvy z OP Životní prostředí 2014-2020

birds-690545_1280

Květen 13, 2015 Komentáře (0) Zobrazení : 4751 Soukromý sektor, Veřejný sektor, Životní prostředí

Dotace z OPŽP: prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Operační program Životní prostředí (dále jen OPŽP)  pro nové  programové  období 2014-2020 schválila Evropská komise dne 30. dubna 2015. Pro žadatele je v něm připraveno téměř 2,637 miliard eur (72 mld. Kč). Ministerstvo životního prostředí minulý týden vyhlásilo tzv. avíza výzev nového programového období na ekologické projekty v celkovém objemu téměř 8 miliard Kč. Ostré výzvy budou vyhlášeny hned po prvním jednání monitorovacího výboru naplánovaného na polovinu června. Příjem žádostí by měl být zahájen od 14. srpna tohoto roku. Současné avízo chystaných výzev v OPŽP umožňuje žadatelům, aby se v dostatečném předstihu připravili na tvorbu svých projektů.

OPŽP je  rozdělen  do 5 oblastí – prioritních os, z čehož  tento  text je  věnován  prioritní ose 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu. Tato prioritní osa je dále rozdělena na 4 specifické cíle a pokrývá celé spektrum problémů, týkajících se přírody a krajiny, počínaje  zajištěním péče o národně významná chráněná území, jejich porosty včetně vodních ploch, přes péči o vzácné druhy a cenná stanoviště včetně jejich obnovy, dále opatření na zprůchodnění migračních bariér, vytváření biokoridorů a biocenter, revitalizace vodních toků a lesních porostů, protierozní opatření, až po revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

Specifický cíl 4.1Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

 Prioritu zde budou mít projekty zaměřené na zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území (mapování a udržování dobrého stavu národně významných chráněných území jako je NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000). Finančně je připraveno:

  • 1,9 mil. Kč pro AOPK, NP a Správu jeskyní – kontinuální výzva,
  • 500 mil. Kč pro kraje – kontinuální výzva,
  • 36 mil. Kč pro ostatní žadatele – soutěžní výzva.

Změnou je kontinuální výzva pro žadatele AOPK, NP, Správu jeskyní a kraje .Projekty  mezi sebou nebudou soutěžit, ale budou podpořeny všechny, které splní dané podmínky.

Specifický cíl 4.2 – Posílit biodiverzitu

Zde budou upřednostněny projekty zaměřené na vzácné druhy, biotopy, na likvidaci invazních druhů a na prevenci a zmírnění škod, způsobených vybranými chráněnými živočichy. Žadatelé mohou čerpat z celkového finančního objemu 37 milionů korun.

Specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

Podporované budou projekty zaměřené na přirozenou funkci krajiny, např. na zprůchodnění migračních bariér pro živočichy, tvorbu nebo regeneraci funkčnosti krajinných prvků, revitalizaci a podporu samovolné renaturace vodních toků a niv, protierozní opatření, zlepšování druhové skladby lesů aj.

Finanční prostředky jsou rozděleny následovně:

  • 1,25 mil. Kč na kontinuální výzvu pro projekty z Plánů oblastí povodí,
  • 500 mil. Kč na kontinuální výzvu pro zprůchodnění migračních bariér,
  • 164 mil. Kč pro soutěžní (kolovou) výzvu pro ostatní projekty.

Změnou je opět kontinuální výzva, kdy projekty mezi sebou nebudou soutěžit, ale podpořen bude každý, který splní zadaná kritéria.

Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Preferované budou projekty, směřující ke zlepšování kvality prostředí v sídlech. Tohoto lze docílit zakládáním a obnovou jak funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně, tak i doprovodných vodních ploch a prvků. Žádosti o tyto dotace mohou být podány pouze pro obce, které mají vice než 500 obyvatel. Částka vyčleněná na tyto projekty činí 152 miliónů korun.

Chcete se dozvědět více o předběžných výzvách z operačního programu Životní prostředí? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin Alžběta Klimešová, @: alzbeta.klimesova@cyrrusadvisory.cz, T: + 420 538 705 750.

Zdroj

Tags: , , , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>