MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Litho_new_Starfield&_sc_earth&moon_sun&star

Program vývoje vědeckých experimentů PRODEX

shutterstock_11343424.jpg

Rozvoj infrastruktury sociálních služeb

shutterstock_153446969.jpg

Září 25, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 6948 Soukromý sektor

Granty Fondu pro nestátní neziskové organizace

Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství vyhlašují od 1. října 2014 výzvu k předkládání grantových žádostí programu Fondu pro nestátní neziskové organizace. Cílem programu je posílit občanskou společnost v definovaných prioritních oblastech, podpořit bilaterální spolupráci mezi donorskými státy (Norsko, Lichtenštejnsko a Island) a Českou republikou a posílit kapacitu NNO, rozvíjet jejich profesionalizaci, zmírnit regionální rozdíly v oblasti působení NNO v rámci České republiky a posílit demokracii, udržitelný rozvoj a sociální spravedlnost. Program podporuje projekty v následujících čtyřech oblastech – Lidská práva (oblasti podpory – Ochrana lidských práv a multikulturalismus, Genderová rovnost, Posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti), Děti a mládež v ohrožení, Sociální inkluze, Ochrana životního prostředí a klimatické změny.

V rámci prioritní osy Lidská práva, podpriroty Ochrana lidských práv a multikulturalismus je možné získat finanční prostředky na podporu poradenství, asistence a mediace v případě porušování práv a diskriminace, na realizaci osvětových a kulturních aktivit ovlivňujících multikulturní prostředí v komunitách, na realizaci vzdělávacích aktivit, výchovných a osvětových aktivit v oblasti lidských práv a v boji proti nenávistným projevům v prostředí internetu. Podpriorita Gendrová rovnost – dotace na realizaci aktivit motivujících ke zvyšování podílu žen v rozhodovacích a řídících pozicích, dále na podporu preventivních služeb v oblasti násilí na ženách ve všech formách, monitoring zvyšování informovanosti a podporu osvětových aktivit pro širokou veřejnost v oblasti rovnosti mužů a žen nebo v oblasti prevence a řešení násilí na ženách. Prostředky poslední podpriority Posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti by měly putovat na podporu participace občanů a účasti veřejnosti na rozhodování, realizaci aktivit podporujících dialog mezi občany, občanskou společností a místními/národními institucemi, na rozvoj dobrovolnictví, budování sítí koalic, podporu antikorupčních opatření nebo zvyšování profesionality a transparentnosti českých NNO.

Druhá prioritní osa Děti a mládež v ohrožení se zaměřuje na projekty podpory, rozvoje a zvyšování komplexnosti, dostupnosti a kapacity služeb pro děti a mladistvé se specifickými potřebami, na podporu rodičovských kompetencí u rodin s dětmi a mladistvými se specifickými potřebami nebo projekty zvyšování kvality náhradní rodinné péče a šíření systému informací o dostupných službách včetně bezplatných krizových linek.

Mezi projekty třetí prioritní osy Sociální inkluze patří projekty zaměřené na rozvinutí dovedností a znalostí romských dětí a mládeže, zlepšení jejich školních výsledků či jazykových dovedností, nabídku terénní práce v rodině ve vztahu ke školní přípravě, podporu integrace romských dětí do volnočasových aktivit nebo budování funkční spolupráce v zájmu dětí mezi NNO, školami, pedagogy a pedagogicko-psychologickými poradnami.

A konečně, v rámci čtvrté prioritní osy Ochrana životního prostředí a klimatické změny jsou způsobilými projekty osvětové a vzdělávací akce, kampaně a další nástroje zaměřené na zvyšování povědomí o udržitelném rozvoji a ochraně životního prostředí, projekty podpory nových forem nestátní ochrany přírody se zapojováním soukromých vlastníků a uživatelů půdy, projekty ochrany biodiverzity, přírody a krajiny a projekty podporující nové formy nestátní ochrany přírody.

Výzva Fondu pro nestátní neziskové organizace bude vyhlášena 1. října 2014. Nyní vycházíme z textu první výzvy, která byla vyhlášena v lednu tohoto roku. Případné změny budou aktualizovány po vyhlášení výzvy druhé.

Chcete se dozvědět více o Druhé výzvě programu Fondu pro nestátní neziskové organizace, nebo se zeptat na dotační možnosti pro neziskový sektor? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Radka Běhávková, @: radka.behavkova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 538 705 778.

Zdroj

Tags: , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>