MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Komunitární program LIFE – Výzva pro předkládání tradičních projektů

Komunitární program LIFE – Výzva pro předkládání tradičních projektů

otační program Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou

Dotační program Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje...

Nový program na likvidaci škod po povodních

Červenec 9, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 2669 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Nový program na likvidaci škod po povodních

Hlavním cílem programu je zajistit odstranění škod způsobených živelní pohromou za účelem obnovy poškozeného území a majetku spadajícího do resortu Ministerstva životního prostředí (MŽP). Program je tzv. spící, bude využit pouze v případě obnovy území a majetku po případné živelní pohromě.

Cíle programu vyplývají ze strategií obnovy území České republiky postižených povodněmi a odpovídají gesci MŽP nebo se přímo vztahují k obnově majetku resortu MŽP. Jedná se o rekonstrukce a opravy ČOV, dekontaminaci půdy, dekontaminaci zdrojů podzemních a povrchových vod, obnovu migrační prostupnosti a ekologické stability krajiny, obnovu přirozených funkcí vodních toků, odstranění škod na majetku státu ve správě resortních organizací MŽP.

Financování programu je kombinací prostředků státního rozpočtu a vlastních zdrojů jednotlivých externích žadatelů.Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby, avšak v případě odstranění škod na státním majetku mohou být žadatelem pouze resortní organizace MŽP. Externí subjekty popíší investiční záměr ve formuláři žádosti o registraci akce o poskytnutí dotace. Celková výše podpory bude stanovena z nákladů akce, její výše může být maximálně do80 % celkových uznatelných nákladů. U žádostí jsou vždy hodnocena kritéria přiměřenosti nákladů k efektu akce, přínos pro bezpečnost obyvatelstva, komplexnost řešení, kvalita zpracování záměru, optimálnost záměru z hlediska naplnění cílů programu, míra, jakou člověk přispěl ke škodě vyvolané živelní pohromou a v neposlední řadě finanční náklady na provedení akce.

Nárok na účast v programu mají tedy veškeří způsobilí žadatelé, kteří nahlásili škodu způsobenou živelní pohromou bezprostředně po ní dle zákona o státní pomoci při obnově území a přihlásili se do programu. V případě, že žadatel splní podmínky pro přiznání dotace, je možné z tohoto programu financovat plánované i již realizované akce. Žadatel musí prokázat, že jím navrhované opatření souvisí s odstraněním škod způsobených danou živelní pohromou. Potvrzením je stanovisko příslušného krajského nebo obecního úřadu, odboru životního prostředí, eventuálně správy národního parku nebo chráněné krajinné oblasti. U žádného z realizovaných opatření nesmí být cílem zisk. Příjemce podpory musí zajistit udržitelnost realizovaného opatření.

Specifikace cílů podprogramu a podporovaných opatření podprogramu pro povodně 2013:

1. Rekonstrukce a opravy čistíren odpadních vod: Opatření pro rychlou obnovu jejich funkčnosti, aby nedošlo ke vzniku závažných epidemií či zatížení životního prostředí.

2. Dekontaminace půdy: Opatření na určení kontaminace půdy, odstranění kontaminované zeminy, opatření k nápravě škody po kontaminaci zemědělské půdy, analýza rizik.

3. Dekontaminace zdrojů povrchových a podzemních vod: Prostředky na dekontaminaci zasažených zdrojů. Opatření se zaměřují na omezení vstupu organických cizorodých látek a rizikových prvků do potravního řetězce, odstranění kontaminace, desinfekce podzemních vod pro zásobování obyvatelstva pitvou vodou je v kompetenci Ministerstva zdravotnictví.

4. Obnova migrační prostupnosti a ekologické stability krajiny: Opatřeními k obnově území poškozeného vodní erozí, snižování objemu splavenin v důsledku vodní eroze, obnovou poškozeného vegetačního krytu a opatření pro zachování ekosystémů vázaných na přirozené vodní plochy a údolní nivy.

5. Obnova přirozené funkce vodních toků: Obnova rozlivných území, přirozené funkce vodních toků, zajištění dřevní hmoty v toku, obnova koryta vodního toku, obnova další infrastruktury, která spadá do resortu MŽP.

6. Odstranění škod na majetku státu ve správě resortních organizací MŽP: Obnova komunikační sítě, obnova funkce poškozených vodotečí a poškozených pozemních a inženýrských objektů, včetně strojů, zařízení a inventáře s dislokací zejména v národních parcích, chráněných krajinných oblastech.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s., Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 452

Zdroj: https://www.sfzp.cz/clanek/193/2326/ministerstvo-schvalilo-program-na-likvidaci-skod-po-povodnich/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>