MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Strusta_Lake_-_Panorama

Nadnárodní kulturní produkty cestovního ruchu a Cestovní ruch a...

Decin_namesti

Podpora regenerace a revitalizace malých a středních měst v...

Program rozvoje venkova v novém programovém období 2014-2020

Srpen 25, 2014 Komentáře (41) Zobrazení : 47502 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Program rozvoje venkova v novém programovém období 2014-2020

Vláda schválila Program rozvoje venkova (dále jen PRV) pro programové období 2014–2020, jedná se o základní dokument Ministerstva pro čerpání dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Tento dokument dále schválila i Evropská komise a tak se České zemědělství v tomto období dočká finanční podpory ve výši 84 miliard korun.

První změnou v novém PRV bude jeho užší zaměření, především díky nižšímu rozpočtu o zhruba 16 miliard korun. Podpora pro obce a nezemědělské podnikatele bude nabízena prostřednictvím ostatních operačních programů a Program rozvoje venkova bude zaměřen na investice do zemědělských podniků včetně podpory mladých zemědělců a diverzifikace činností, v oblastech zpracovatelského průmyslu, maloobchodu či stavebnictví. Dotaci získají také podnikatelé v oblasti cestovního ruchu a to na podporu oblíbené agroturistiky. Zelenou bude mít také nová výstavba bioplynových stanic. Dotovány budou např. sklady, stáje, technologie pro živočišnou i rostlinnou výrobu, jímky, hnojiště, speciální stroje, kotelny na biomasu, bioplynové stanice či agroturistika. Dále budou podporovány investice do zpracování zemědělských produktů, balení a značení výrobků včetně monitoringu kvality.

Ve srovnání s předchozím programovým obdobím bude větší důraz kladen na projekty spolupráce a předávání znalostí – sdílení zařízení a zdrojů, inovace v zemědělství a potravinářství, podporu krátkých dodavatelských řetězců včetně podpory operačních skupin Evropského inovačního partnerství.

Nadále bude pokračovat též podpora nezemědělských podnikatelských činností, a to prostřednictvím podopatření 6.4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností. V rámci operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností bude možné žádat na vybrané ekonomické činnosti (CZ-NACE). Podpora bude směřovat zejména do oblasti zpracovatelského průmyslu, maloobchodu a stavebnictví. Příklady podporovaných aktivit – výstavba či stavební obnova pivovaru, truhlářské dílny, maloobchodní prodejny či autoservisu. Zvýhodněny budou projekty, jejichž realizací vzniknou nová pracovní místa.

Nadále zůstává také podpora cestovního ruchu a to v rámci oblasti 6.4.2 Podpora agroturistiky, tato podpora směřuje na stavební výdaje ve vazbě na malokapacitní ubytovací zařízení (min. 6, max. 40 lůžek). Toto ubytování zahrnuje stravování, sportoviště a příslušné zázemí. Podporovaným projektem bude například vytvoření agropenzionu s jízdárnou a hipostanicí jako širší využití zemědělské farmy.

Další podopatření 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů podporuje investice do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv či do nové výstavby bioplynových stanic. Výkon bioplynové stanice nesmí přesáhnout 500 kW a roční vstup surovin do bioplynové stanice musí být min. z 30 % celkové hmotnosti (t) tvořen kejdou prasat. Dále bude v případě bioplynových stanic požadováno účelné využití minimálně 10 % disponibilního tepla z celkového předpokládané roční výroby stanovené energetickým auditem a maximálně 20 % roční energetické hodnoty cíleně pěstované biomasy jako vsázkového materiálu. Zvýhodněny budou projekty, které jsou příznivější pro životní prostředí.

V oblasti lesního hospodářství budou podpořeny investice na rekonstrukce a výstavbu lesních cest, pořízení lesnických strojů a technologií šetrných k životnímu prostředí, zpracování dřeva v malých pilařských provozovnách, budování retenčních nádrží, hrazení bystřin, protipovodňová opatření nebo obnovu po kalamitách. Pozemkové úpravy nečeká žádná změna a budou nadále podporovány. Zvýhodněny budou projekty, jejichž realizací vzniknou nová pracovní místa.

Další součástí programu jsou plošná opatření, která se zaměřují na udržitelné hospodaření na zemědělské a lesní půdě. Nově je do PRV zařazeno také opatření Dobré životní podmínky zvířat (welfare) zaměřené na skot a prasata. Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO), Ekologické zemědělství (EZ) a Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (tzv. LFA) budou podmíněny dodržením minimální intenzity chovu hospodářských zvířat. Dodržení podmínky minimální intenzity chovu hospodářských zvířat na úrovni 0,3 velké dobytčí jednotky na hektar travního porostu byla sjednocena pro AEKO a EZ. U ekologického zemědělství jsou upraveny podmínky, které zajistí transparentnost a efektivnost vynakládaných finančních prostředků.

Na komunitně vedený místní rozvoj – LEADER bude z PRV vyčleněno 5 % prostředků a na jeho uskutečnění se nově zapojí i ostatní operační programy (OP) – Integrovaný regionální operační program, OP Zaměstnanost a OP Životní prostředí. Strategie tzv. Místních akčních skupin (MAS), která se zabývá modernizací zemědělských a potravinářských podniků nebo investicemi v lesním hospodářství bude taktéž podpořena z rozpočtu PRV.

Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Soňa Došková, @: sona.doskova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 538 705 750.

Zdroj

Tags: , , , ,

41 odpovědi na článek Program rozvoje venkova v novém programovém období 2014-2020

 1. Josef Kortan napsal:

  Vážení,
  naše občanské sdružení (spolek) si klade za cíl zvýšit podíl občanů na správě obcí a zlepšení informovanosti o dění v nich. Za tím účelem bychom chtěli v Milevsku zprovoznit něco jako zpravodajský web, do kterého by za určitých podmínek mohl přispívat každý (články, fotky, videa), občané, instizuce a podniky. Samozřejmostí by byly reklamy zdarma a propagace regionu a místních občanských a spolkových aktivit.Náklady na vývoj unikátního SW pro webové stránky jsou cca 50.000,-. Administrace stránek by mohla zaměstnat až 2 osoby včetně zdravotně handicapovaných. Našel by se v Programu rozvoje venkova (např. v Leader) propstor pro uplatnění žádosti o dotaci za tímto účelem? Děkuji za odpověď.

  S pozdravem Dobrý den

  Josef K o r t a n

  • Ing. Alžběta Klimešová napsal:

   Dobrý den pane Kortane,

   bohužel se obávám, že získat dotaci na zprovoznění zpravodajského webu nebude možné. Program LEADER je určen na investiční projekty (nákup zemědělských strojů,obnovu památek apod.). Pro zaměstnání zdravotně handicapovaných byste však mohl využít příspěvek z ÚP na zřízení chráněného pracovního místa.

   V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

   S pozdravem AK.

 2. Dana Martiníková napsal:

  Dobrý den,

  zvažuji koupi RD s penzionem, který je v Severomoravském kraji v obci do 2 tis. obyvatel. Kromě ubytovacích ( 8 lůžek ) a stravovacích služeb by se zde provozovaly různá školení, přednášky, kurzy aj. Na velkém pozemku předpokládám menší chov ovcí.
  Samotná budova si již nevyžádá velké investice, je po rekonstrukci, ale bude nutné přistavět další objekt – sklady, garáže, stodola a nákladná bude rekultivace pozemku.
  Můžete mi prosím sdělit, zda je možné získat na nákup této nemovitosti a na rozšíření skladovacích prostor dotaci z EU, kdy, v jaké výši a na koho se obrátit o další informace, co vše musím k žádosti přiložit?

  Děkuji.
  D.M.

  • Radka Běhavková napsal:

   Dobrý den, paní Martiníková,

   nákup nemovitosti není úplně podporován. Lze ho do komplexnějšího projektu zahrnout, avšak je důležité si uvědomit, že můžete pouze 10 % z ceny nemovitosti uplatnit.
   Můžete využít podpor Programu rozvoje venkova – Podpora agroturistiky. Podmínkou je, abyste byla zemědělský podnikatel. Pak můžete získat až 60% dotaci na ubytovací kapacity do 40 lůžek.
   Také můžete zažádat o podpory na rozvoj zemědělství – z této dotace je možné postavit či zrekonstruovat sklady, stodoly či jiná chovatelská zařízení. Výše podpory až 60 % z celkových nákladů projektu. Záleží na tom k jakému účelu budou budovy sloužit, dle toho se pak najde vhodná podpora.

   V případě dalších dotazů jsem Vám k dispozici.

   S pozdravem, RB

 3. Vážení,
  soukromý zemědělec – firma zvažujeme zavést komunální kompostování – zpracování zeleného odpadu pro okolní cca 4 obce.
  Předpokládáme kompostování na panelové ploše a také zčásti vermikopmostování za pomocí žížal – to již nyní provozujeme v prostorách naší farmy ze statkového kravského hnoje za pomocí žížal hnojních.
  Naše první verze projektů představuje zejména náklady na nákup techniky (kontejnery pro sběr odpadu, nakladač, převraceč,..) v celkové výši cca 3 mil.
  Nabízí se nám nějaká dotační podpora? Můžeme předpokládat i pokrytí 100% nákladů? Jak spolupracovat v tomto podnikání s vedením obcí?
  Děkuji za odpověď.
  M.C.

  • Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den paní Císařová,

   Váš záměr může podpořit jednak Program rozvoje venkova a možná i OP Životní prostředí. Záleží na tom, jaké budou vyhlášeny podmínky výzvy a která výzva bude otevřena dříve.
   Program rozvoje venkova poskytuje dotace zemědělcům max. okolo 60 %, u OPŽP je možné dosáhnout i více, ale musí se jednat o veřejný nebo neziskový subjekt.

   V případě dalších dotazů jsem Vám k dispozici. S projektem se můžete na nás obrátit.

   S pozdravem, KČ

 4. Jan Ambruz napsal:

  Jsme občanské sdruženi /viz web/ a uvažujeme o odkoupeni a následné revitalizaci starého sadu s akátovým lesíkem. Tyto pozemky přímo navazují na intravilán obce. Chceme do tohoto prostoru nasměrovat pozornost aktivních občanů vesnice, podnítit zájem o sadařství a tak o péči o krajinu, o aktivní pobyt v širším prostoru vesnice, /jejiž život se velmi zůžil, poměštil/. O rozšiřováni vnímání prostoru a způsobu života vesnice usilujeme řadu let. Je možné získat na tuto aktivitu finanční podporu?

  • Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den, pane Ambruzi,

   sadařství, respektive revitalizaci sadu, podporuje MZe ČR v rámci národního programu podpory. Konkrétně se jedná o podporu 1.R Podpora restrukturalizace ovocných sadů. Způsobilým žadatelem je podnikatel v zemědělské výrobě. Je možné získat dotaci ve výši 200.000 Kč na ha ovocného sadu. Sběr žádostí je do 30. 9. příslušného roku.
   Jestli Vás zajímají i dotace pro obce na zlepšení veřejného prostranství, nabízí se několik podpor. Jedna z možností je využít podpor Integrovaného regionální operačního programu , který mimo jiné klade důraz i na obecní/městskou zeleň. Také se nabízí dotace Nadace ČEZ, která podporuje liniovou výsadbu stromů. Výše dotace je stanovena na 200.000,- Kč.

   V případě dalších dotazů jsem Vám k dispozici.

   S pozdravem, KČ

 5. Pavla Havelková napsal:

  Dobrý den,
  v letošním roce odcházím do důchodu, vlastníme chalupu v chráněné krajinné oblasti s pozemkem 2ha. rádi bychom se věnovali chovu ovcí. S tím je spojená výstavba stodoly a chlévů. Zajímá mne, zda máme nárok na dotaci v rámci chovu a také na udržování pozemku.
  Děkuji za odpověď.

  Pavla Havelková

  • Bc. Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den, paní Havelková,

   můžete žádat o tzv. platby na plochu SAPS, kdy každoročně získáte v průměru 6 000 Kč/na ha.
   Pokud budete zemědělský podnikatel se ŽL, můžete využít Programu rozvoje venkova. Ten poskytuje investiční zemědělské dotace – např. na výstavbu nebo rekonstrukci zemědělských budov, na nákup zemědělské techniky aj.

   V případě dalších dotazů jsem Vám k dispozici.

   S pozdravem, KČ

 6. Dokoupil napsal:

  Dobrý den,
  Chtěl bych se zeptat na grant na obnovu památek. Jedná se konkrétně o opravu střechy na kapličce, která není památkovým úřadem chráněna. Dá se prosím použít tento grant? Případně jaký by byl vhodný? Jaká spoluúčast by případně musela být? Případně kdy bude tento grant vypsaný? Děkuji.

  • Bc. Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den,

   nabízejí se i dotační tituly, které jsou určeny na rekonstrukci památek, které nejsou v registru památkového úřadu. Tyto granty jsou poskytovány z rozpočtu kraje, přes MK ČR, případně z různých menších nadací. Více informací ohledně dotací pro památky najdete ZDE.

   S pozdravem, KČ

 7. Lucie Formanová napsal:

  Dobrý den,

  začala jsem se věnovat pěstování bylin a ovoce, které chci zpracovávat jako bio produkty (marmelády, zavařeniny, šťávy….) a bylinné čaje. Je možné získat dotace na tento typ podnikání? Děkuji

  • Bc. Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den,

   ano, rostlinná a potravinářská výroba je podporována z Programu rozvoje venkova. Můžete žádat např. na výrobní stroje, balící stroje a jiné náčiní, které budete k výrobě bioproduktů potřebovat. Výše dotace 50 %. První výzvy se budou vyhlašovat v září 2015.

   S pozdravem, KČ

 8. Ladislav Švach napsal:

  Dobrý den,
  chtěl bych Vás poprosit o informaci, jestli půjde v následujícím období získat nějakou dotaci na zřízení ubytování v „agropenzionu“ s cca 30 lůžky (jehož součástí by byla i menší kuchyně s restaurací pro potřeby bydlících), školící místnost a vinařská stodola …
  … jedná je o záměr na v JmK , okr. Znojmo – na okraji NP Podyjí (do cca 500m od hranice parku) …
  Za Vaši odpověď předem velice děkuji, s pozdravem L.Švach

 9. Miroslav Stárek napsal:

  Dobrý den,
  rád bych se zeptal. Aktuálně rekonstruujeme penzion v lyžařské a kolařské oblasti. Rádi bychom zde zřídili půjčovnu kol / lyží. V budoucnosti také vybudovali regionální minipivovar.
  Lze vůbec uvažovat, že na tyto záměry půjde získat nějakou dotaci – právě z programu rozvoje venkova?

  Díky za info.
  M.S.

  • Bc. Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den,

   z Programu rozvoje venkova zřejmě nenajdeme vhodnou podporu. Pouze v případě, že jste zemědělským podnikatelem lze čerpat tzv. podporu agroturistiky (vybudování malokapacitního ubytování vč. doplňkové infrastruktury). Výše podpory je stanovena na 45 %, další kolo bude vyhlášeno v květnu 2016.
   Minipivovar spadá pod program OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Záleží, co konkrétně byste chtěli z dotace pořídit a dle toho se identifikuje vhodný podprogram. Např. program Technologie podporuje nákup nového strojního zařízení a vybavení, program Nemovitosti podporuje revitalizaci brownfieldů a budov určených k rekonstrukci atd.

   V případě dalších dotazů jsem Vám k dispozici.
   Pokud máte zájem o lepší posouzení, zašlete mi Vaše konkrétní záměry včetně předpokládaného rozpočtu na můj mail (katerina.cockova@cyrrusadvisory.cz).

   S pozdravem, KČ

 10. Petr Dedek napsal:

  Dobrý den,
  cca 3 roky vlastníme 5ha pole. Pozemek se nachází na Praze západ. Provedli jsme změnu pozemku na pastvinu a hodláme zde společně s rodinou dcery a jejího manžela provozovat chov koní s ev. možností výcviku, půjčování, ustájení, apod. Jaké jsou možnosti příspěvků na pořízení zejména potřebného strojního zařízení a následného provozu? A jaké jsou případně požadavky na nás (kvalifikace, ŽL, atd.).A kdy je nějaký termín do kterého by musela být nějaká žádost podána? Děkuji předem za odpověď.
  Ing. Petr Dedek.

  • Bc. Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den,

   zemědělství je podporováno z Programu rozvoje venkova.
   Nyní v květnu bude vyhlášena výzva vhodná pro mladé začínající zemědělce do 40ti let. Jedná se o jednorázovou podporu ve třech splátkách ve výši 45 000 EUR. Podpora je poskytována na základě předloženého podnikatelského plánu na 4 roky.
   Pokud už nespadáte mezi začínajícího podnikatele, nabízí se výzva Investice do zemědělských podniků. Výše dotace až 60 %. Další sběr žádostí bude až na podzim 2016.

   S pozdravem, KČ

 11. Jozef napsal:

  Dobry den,može občan Slovenska ktorý ma v Česku s.r.o žiadať o dotace z EU?dekuji

  • Mgr. Lucie Tomčíková napsal:

   Dobrý den,

   ano, to je možné, je však nutné realizovat projekt na území ČR a splnit další podmínky daných výzev.

   S pozdravem, LT

 12. Jitka Hanousková napsal:

  Dobrý den, je možné získat dotaci na opravu domu, který využívají neslyšící na venkově?
  Děkuji za odpověď.
  Jitka

  • Mgr. Lucie Tomčíková napsal:

   Dobrý den,

   v rámci Programu rozvoje venkova se takováto podpora nevyskytuje. Pro posouzení dotačních možností by však bylo potřeba vědět bližší informace, zda se jedná o dům pro volnočasové aktivity dětí či dům s pobytovými službami, apod. Zkuste, prosím, dotaz více upřesnit.

   S pozdravem, LT

 13. Tereza Plevelková napsal:

  Dobrý den,
  uvažuji o koupi nemovitosti – penzionu s restaurací, jehož koupi a následné nutné opravy nedokážu plně vykrýt z poskytnutého bankovního úvěru. Penzion se nachází v CHKO a náleží k němu také pozemky, které bych časem chtěla využít pro chov ovcí. Je vůbec možné uvažovat o možnosti získání dotace? V jaké výši by mohla být případná dotace poskytnutá a na co by se vztahovala? Jednalo by se o výpočet z nákladu na vybudování chovu, anebo by šly zahrnout také náklady na odkoupení penzionu? Pakliže by se program Rozvoj venkova na toto nevztahoval, bylo by možné čerpat z jiného programu? Předem děkuji za odpověď. Tereza

  • Mgr. Lucie Tomčíková napsal:

   Dobrý den,
   podporu nákupu penzionu je možné získat v rámci Programu rozvoje venkova, Podpora agroturistiky. Je však zde podmínka, že žadatel musí být zemědělský podnikatel a mít z dané činnosti prokazatelný příjem. Výše dotace na nákup je max. 10 % z celkových způsobilých nákladů projektu. Vybudování chovu je pak možné realizovat z PRV, ale z jiného opatření, jedná se PRV 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, kde je maximální podpora 45 tis. EUR, z daného opatření je možné nakoupit jen zemědělské nemovitosti.

   Pokud byste měla zájem o bližší informace, můžete se na nás obrátit.

   S pozdravem, LT

 14. Zlatuše Krejčí napsal:

  Dobrý den, ráda bych se dozvěděla zda je možné v r. 2016 čerpat dotace na znovuobnovení provozu truhlářské dílny – nákup strojů převážně a opravy dílny a budovy. Jedná se o stolařství na venkově. Pokud ano, tak požádám kde a kdy o dotace zažádat. děkuji za odpověd. Krejčí

 15. Jana Polzerová napsal:

  Dobrý den, vlastníme rodinný domek,který patří k nejstarším stavbám v obci přímo na návsi. V části provozujeme maličké muzeum zaměřené na historii života našich předků (řemesla). Prostory jsou malé. Opravili jsme střechu a chtěli bychom muzeum rozšířit do půdních prostor. Máme spolek, který vyvíjí v mzeu své aktivity (vánoční výstava,živý betlém před domem, velikonoční výstava – ukázka malování kraslic a jiné. Ptám se zda je možné získat dotaci na podlahu, schodiště, okna,dveře…děkuji Polzerová

  • Mgr. Lucie Tomčíková napsal:

   Dobrý den,

   Ministerstvo zemědělství poskytuje podporu v rámci výzvy Dotace na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova. Zde je podpora na: Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru. Jedná se zejména o typ objektu: obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty. Výše dotace maximálně do 70 %, minimální hodnota dotace činí 100 000 Kč, maximální hodnota dotace činí 700 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou Spolky (sdružení) a nadace, které mají působnost delší než 2 roky; zájmová sdružení právnických osob; obecně prospěšné společnosti. Výzva bývá vyhlašována na jaře.

   Pokud je vámi zmíněná budova kulturní památka, je také podpora v rámci Ministerstva kultury: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností – https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html a Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny – https://www.mkcr.cz/program-pece-o-vesnicke-pamatkove-rezervace-vesnicke-pamatkove-zony-a-krajinne-pamatkove-zony-284.html.

   S pozdravem, LT

 16. Šárka Urbánková napsal:

  Dobrý denu,podnikám v oboru zahradnictví,ale bohužel jsem v nájmu a nemám dostatečné prostory.
  Mám vyhlídnutý pozemek,ale řeším problém s výstavbou zahradnictví se skleníkem nebo alespoň na koupi pozemku a případnou demolici stávající polorozpadlé stavby. Zřejmě bych vytvořila i nová pracovní místa. Dá se získat nějaká dotace? Děkuji Urbánková

  • Mgr. Lucie Tomčíková napsal:

   Dobrý den,

   pokud jste zemědělský podnikatel je možné získat dotaci v rámci Programu rozvoje venkova – opatření 4.1.1 Investice do zemědělských podniků. Zde se dotace poskytuje i na nákup pozemku, ale jen do 10 % celkových nákladů projektu. Více informací naleznete na stránkách SZIF: https://www.szif.cz/cs/prv2014-411. Výzva bude vyhlášena na podzim 2017. Podpora je poskytována také začínajícím mladým zemědělcům do 40 let v rámci PRV – opatření 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců – https://www.szif.cz/cs/prv2014-611. Zde je podpora ve výši 45 tis. Eur. Výzva bude vyhlášena na jaře 2017.

   S pozdravem, LT

 17. Stanislav Mudra napsal:

  Přeji Vám pěkný den,
  zachytil jsem zprávu o programu „16. B. Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic – 129 663″, je možné v tomto případě žádat o podporu opravy roubené stodoly z roku cca 1840?
  V úctě S. Mudra

  • Mgr. Lucie Tomčíková napsal:

   Dobrý den,

   pokud se jedná o kulturně cennou budovu zemědělské výroby, lze žádat v rámci výzvy MZe Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků pro rok 2017.

   S pozdravem, LT

 18. ing .Pavel napsal:

  Dobrý den ,

  když splním všechna kritéria na využití dotace programu Začínající zemědělec nebo Program rozvoje venkova na nákup traktoru do 1 mil. je doba využívání traktoru nějak podmíněna? 5 ,10 let …..podnikání atd. ? Předem děkuji za odpověd a užitečnou radu .

  • Mgr. Lucie Tomčíková napsal:

   Dobrý den,

   v rámci opatření 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců je lhůta vázanosti projektu 5 let.

   S pozdravem, LT

 19. Jana Vydrová napsal:

  Dobrý den,

  prosím o radu. Pokud se mohou kombinovat podpory 6.1.1.a 4.1.1., lze využít dotační podpory takto:
  562.500,-Kč (6.1.1.) na nákup pozemku, 999.999,,- na nákup běžných zeměd. strojů z čehož by se dotace skládala ze 40% (6.1.1.) + 60% (4.1.1.), 125.000,- (6.1.1.) na osiva a sadbu a zbytek z podpory 6.1.1. na potřeby na hrazení pastvin.
  A druhý dotaz: G) Nákup běžných zeměd. strojů – pouze pro malé projekty do 1.000.000,- Kč výdajů …. zde mohu čerpat např. na traktor + lis na balíky?

  Předem děkuji za odpověď

  • Mgr. Lucie Tomčíková napsal:

   Dobrý den,

   žádosti na podporu v opatření 6.1.1. jsou přijímány na jaře a žádosti na 4.1.1. na podzim. Není možné získat dvojí podporu na jeden předmět podpory. Je však možné získat podporu na jeden podnikatelský plán, pokud budete oprávněným žadatelem. Vždy musíte projekt také spolufinancovat. Není tedy možné skládat podporu tak, aby byla 100%.
   Na nákup běžných strojů je nutné se řídit dle podmínek, podle toho, co pěstujete, můžete získat podporu. Seznam podporovaných zařízení naleznete na stránkách SFŽP a v pravidlech výzvy.

   S pozdravem, LT

 20. Mudr.Marie Svobodova napsal:

  Dobry den ,chtela bych se zeptat,jaka by byla mozna dotace pro celkovou rekonstrukci naseho starsiho ridinneho domu mimo Prahu.Chteli bychom po rekonstrukci prostor cca 200 m2 je vyuzivat k provozu detske skupiny, doucovani deti,pdipadne ubytovani max 10 osob.Dekuji za odpoved. Marie Svobodova

  • Mgr. Lucie Tomčíková napsal:

   Dobrý den,
   je možné získat podporu na vznik zařízení pro péči o děti. Dotace se poskytují v jednotkovém nákladu na stavební úpravy, vybavení, nájem, provoz a vzdělávání vychovatelů. Výše podpory se odvíjí od počtu dětí. Maximální počet dětí v jedné skupině může činit 24, pokud nemůžete doložit alespoň dvě po sobě jdoucí uzavřená účetní období, můžete žádat maximálně na 12 dětí. Podpora je poskytována v rámci OP Zaměstnanost Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost. Nová výzva se však očekává v červnu 2019. Podmínky by měly být obdobné výzvě minulé: https://www.esfcr.cz/vyzva-073-opz.
   S pozdravem, LT

 21. Cyril Komárek napsal:

  Dobrý den,

  chtěl bych se zeptat, zda je možné v současné době získat dotaci na celkovou rekonstrukci chalupy cca 200m2 obytných prostor a k tomu náležící stodolu. Záměrem by bylo vytvořit ubytovací zařízení spolu se školícím střediskem. Objekt je na vesnici. Nejsem však zemědělský podnikatel, takže program agroturistiky nejspíše nelze čerpat. Děkuji za odpověď a případné rady. Komárek

  • Mgr. Lucie Tomčíková napsal:

   Dobrý den,
   některé Místní akční skupiny poskytovaly dotace na podporu venkovského cestovního ruchu z Programu rozvoje venkova. Nyní však končí předchozí dotační období a v rámci navazujícího nejsou zatím známy přesné podmínky. Doporučuji se zkusit obrátit na kontaktní osoby Místní akční skupiny, kam daná obec spadá, zda bude obdobnou podporu opět poskytovat.
   S pozdravem, LT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>