MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Dotačni.info

Dotace na energetické úspory veřejných budov

Dotační-novin

Dotační noviny pro veřejný sektor 06/2023

Dotacni.info

Červen 30, 2023 Komentáře (0) Zobrazení : 1362 Dotační Noviny, Soukromý sektor

Co přinese novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Dne 16. 6. 2023 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna novela zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., dále jen „ZZVZ“). Účinnosti nabude 30. dnem od publikace, tedy 16. července 2023. Přestože se jedná v pořadí o již desátou změnu ZZVZ, jak uvádí i Úřad pro hospodářskou soutěž UOHS, poprvé se nejedná o dílčí novelizaci, ale o novelizaci komplexní.

Úvodem je dobré trochu uklidnit jak zadavatele, tak uchazeče/dodavatele ve smyslu, že se nejedná o koncepční změny procesu zadávání a nejsou ani zaváděny zásadní nová práva a povinnosti. Hlavní smysl novely tak lze v bodech shrnout následovně:

  • Odstranění nedostatků transpozice unijních zadávacích směrnic, na něž upozorňovala Evropská komise.
  • Zpřesnění některých ustanovení zákona a provedení změn, které povedou ke snížení administrativního zatížení na straně zadavatelů i dodavatelů.
  • Odstranění nepřiměřené přísnosti některých pravidel.
  • Vyjasnění výkladových nejasností.
  • Odstranění legislativně technických nedostatků textu ZZVZ.

Základní přehled změn ZZVZ podle novely (č. 166/2023 Sb.)

Upřesnění transpozice zadávacích směrnic

§ 19 – úprava ustanovení o předpokládané hodnotě veřejné zakázky pravidelné povahy v případech, kdy je jednotková cena předmětu v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel pořizuje plnění opakovaně podle svých aktuálních potřeb. Dosavadním způsobem bude možné určovat předpokládanou hodnotu jen u podlimitních veřejných zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu.

§ 211 – upřesnění pravidla pro písemnou komunikaci v zadávacím řízení. Výslovně je pro některé dokumenty vyžadována písemná forma. Ústní forma je v obecné rovině připuštěna pouze v případě nepodstatných sdělení.

§ 29 – zpřesnění transpozice výjimky pro investiční služby, aby bylo zřejmé, že pokrývá všechny případy předpokládané ve směrnici a výjimky z povinného postupu v zadávacím řízení pro veřejného zadavatele poskytujícího poštovní služby.

§ 122 – upřesnění transpozice u předkládání dokladů prokazujících kvalifikaci vybraného dodavatele. Evropské právo vyžaduje, aby doklady, které jsou předkládány, byly aktuální.

§ 222 – sjednocení úpravy změn smluv, které vede k větší volnosti v oblasti obrany nebo bezpečnosti.

§ 4 – organizační složky státu jsou provozními jednotkami s funkční samostatností při zadávání veřejných zakázek.

Zpřesnění některých institutů, vyjasnění pravidel a podpora srozumitelnosti textu

§ 40, 41, 47, 48 – zpřesnění právní úpravy propojených institutů zadávací lhůty a jistoty. Nebude vyžadováno předložení originálu bankovní záruky, protože s přechodem na elektronizaci zadávacího řízení již není potřeba její originál z důvodu ochrany zadavatele vyžadovat. Dochází ke zmírnění vylučování dodavatelů z důvodů neprokázání složení jistoty. Nově bude na rozhodnutí zadavatele, zda k vyloučení přistoupí, či nikoli.

§ 129 – zpřehlednění úpravy zjednodušeného režimu pro některé služby (např. sociální). Ve zjednodušeném režimu se umožní uzavření rámcové dohody.

§ 163, 173 – u sektorových veřejných zakázek dochází ke zpřesnění postupů v řízení a pravidel pro změny smluv.

§ 176, 183 – u koncesí dochází ke zpřesnění úpravy technických podmínek, podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění a pravidel pro změny smluv.

§ 130 až 142 – změny právní úpravy pro rámcové dohody a dynamické nákupní systémy.

§ 53 – ve zjednodušeném podlimitním řízení musí být vyžadována základní kvalifikace. Prokázání může být provedeno čestným prohlášením.

§ 246 – zavedení oprávnění zadavatele bránit podání námitek proti zadávací dokumentaci těsně před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tedy v době, kdy již nemůže efektivně reagovat.

§ 258 – nastavení postupů při vyřizování podnětů.

§ 104 – výslovné umožnění, aby zadavatel požadoval jako podmínku uzavření smlouvy uveřejňování dokumentů podle zákona o účetnictví.

Snížení administrativní zátěže

§ 262a, 272a – zadavatel bude oprávněn poskytnout Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přístup k dokumentaci o zadávacím řízení prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje (namísto dosavadního zasílání jednotlivých dokumentů). Obdobně bude možné postupovat v navazujícím soudním řízení správním.

§ 122 – zadavatel dále nebude muset vyžadovat originály dokladů prokazujících kvalifikaci před uzavřením smlouvy, a to zejména v případě, pokud by to představovalo nadměrnou administrativní zátěž a dříve poskytnuté dokumenty jsou stále aktuální.

§ 272a až 272c – zefektivnění komunikace mezi ÚOHS a soudy.

§ 6 – zásada o odpovědném zadávání se uplatní, jen je-li to vhodné, a u veřejných zakázek malého rozsahu se nemusí uplatnit vůbec.

§ 30 – posun v definici dotovaného zadavatele a podlimitních výjimek pro neziskový sektor zejména pro skauty, mezinárodní rozvojové spolupráce, zemědělskou politiku a práci s dětmi a mládeží.

§ 32 – u smíšených zakázek s neoddělitelnými částmi se zadávání řídí hlavním předmětem veřejné zakázky.

Rozšíření práv účastníků zadávacího řízení

§ 109 – účastníci zadávacího řízení budou moci požadovat po zadavateli poskytnutí údajů o konkurenčních cenách i v případě elektronických nabídek.

§ 40 – zadavatel bude na žádost sdělovat informace o zadávací lhůtě.

§ 105 – zadavatelem označené významné části veřejné zakázky k plnění jen vybraným dodavatelem může plnit i člen jeho koncernu, který splní základní způsobilost, zejména trestní bezúhonnost.

S ohledem na uvedené změny se domníváme, že novela by v praxi skutečně mohla přispět ke snazšímu naplňování zásad zadávacího řízení, jakožto i větší právní jistotě jak na straně zadavatele, tak na straně uchazečů/dodavatelů.

(Zdroje: https://portal-vz.cz/; https://www.uohs.cz/)

Neváhejte se na nás obrátit pro více informací či pomoc s přípravou výběrového řízení.
Redakce Dotačních novin, T: 530 338 801, @: info@dotacni.info

Tags:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>